TOATE DOCUMENTELE PRIVIND

POLITICA JURIDICĂ ȘI PRIVACITATEA

V-am pregătit un rezumat al condițiilor noastre legale și al bazei contractuale. Confidențialitatea și datele dvs. sunt importante pentru noi - Aflați mai multe despre procesare.

TERMENI LEGALI

§ 1 APLICARE

1) Toate livrările, serviciile și ofertele de la bb-net media GmbH - denumite în continuare „vânzător” - pe baza comenzilor partenerilor contractuali - denumite în continuare „client” - se fac exclusiv pe baza acestor termeni și condiții generale. Acești termeni și condiții generale fac parte din toate contractele pe care vânzătorul le încheie cu clienții săi pentru livrările și serviciile pe care le oferă. Acești termeni și condiții generale se aplică și tuturor livrărilor, serviciilor sau ofertelor viitoare către client, chiar dacă nu sunt convenite din nou separat.

(2) Cu excepția cazului în care se prevede altfel, gama de produse a vânzătorului este bunuri folosite, dar nu un articol recent fabricat în sensul BGB. Starea și domeniul de livrare sunt prezentate în descrierile produsului. Dacă nu este convenit altfel, toate produsele oferite sunt livrate fără software și accesorii.

(3) Gama de produse a vânzătorului se adresează exclusiv antreprenorilor în sensul § 14 BGB. În conformitate cu aceasta, un antreprenor este o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat juridic care, la încheierea contractului, își exercită activitatea profesională comercială sau independentă.

(4) Termenii și condițiile clientului sau ale terților nu se aplică, chiar dacă vânzătorul nu își opune separat valabilitatea în cazuri individuale. Chiar dacă vânzătorul se referă la scrisori, e-mailuri sau faxuri care conțin sau se referă la termenii și condițiile clientului sau ale unei terțe părți, acest lucru nu constituie consimțământ pentru validitatea acestor termeni și condiții. Termenii și condițiile conflictuale se aplică numai în cazul în care valabilitatea lor este convenită în mod expres de către vânzător.

§ 2 OFERTA ȘI CONCLUZIA CONTRACTULUI

(1) Toate ofertele făcute de vânzător pot fi modificate și neobligatorii.

(2) La plasarea unei comenzi cu vânzătorul, clientul prezintă o ofertă obligatorie pentru a achiziționa produsul (dorit) vânzătorului. Clientul este legat de ofertă către vânzător până la sfârșitul celei de-a șaptea zile lucrătoare următoare zilei în care oferta a fost primită de către vânzător.

(3) Oferta clientului este considerată acceptată de vânzător numai dacă acesta declară acceptarea clientului sau trimite mărfurile comandate.

(4) Clientul primește o notificare automată a comenzii plasate. Aceasta nu constituie încă o acceptare obligatorie a comenzii, cu excepția cazului în care acceptarea este declarată pe lângă confirmarea primirii.

§ 3 PRETURI ȘI PLATĂ

(1) Toate prețurile cotate de vânzător sunt în EURO plus taxa pe valoarea adăugată legală aplicabilă, costuri de asigurare, taxe de tranzacție, costuri pentru ambalare și transport în momentul comenzii. Taxele vamale și similare, precum și alte taxe publice, private și taxe de licență trebuie să fie suportate de către client.

(2) În funcție de înțelegerea dintre client și vânzător, plățile se fac în avans, prin debit direct sau în cont.

(3) În cazul în care livrarea prin factură a fost convenită, aceasta este datorată plății către vânzător imediat după primirea mărfii și factura de către client.

(4) Clientul nu are dreptul de compensare sau reținere decât dacă cererea reconvențională este necontestată sau a fost legal stabilită.

(5) Sume de factură, cu condiția ca factura să fi fost primită de client înainte de livrarea mărfii, trebuie plătită în termen de 30 de zile fără nicio deducție, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris (de asemenea, prin fax și e-mail). Primirea de către vânzător este decisivă pentru data plății. Dacă clientul nu plătește până la data scadenței, sumele restante vor fi supuse dobânzilor de la data scadentă la 8 puncte procentuale peste nivelul de bază respectiv; afirmarea ratelor dobânzii mai ridicate și daunele suplimentare în caz de neplată rămân neafectate.

(6) Vânzătorul are dreptul să efectueze sau să furnizeze livrări sau servicii restante numai contraplată sau garanție, dacă ia cunoștință de circumstanțele de după ordinul contractului care ar putea reduce semnificativ bonitatea clientului și prin care se plătește plata Cererile deschise ale vânzătorului sunt puse în pericol de către client din relația contractuală (pre) contractuală.

§ 4 CONDIȚII DE LIVRARE

(1) Livrările se fac de la depozitul vânzătorului din Schweinfurt sau din depozitul unui sub-furnizor.

(2) Disponibilitatea mărfurilor și termenul de livrare al acestora rezultă din informațiile respective furnizate de vânzător. Termenele și datele promisă de vânzător pentru livrări și servicii sunt întotdeauna doar aproximative, cu excepția cazului în care un termen sau o dată fixate au fost promise sau convenite în mod expres. Dacă a fost convenită o expediere, perioadele de livrare și datele de livrare se referă la termenele de predare către agentul de expediere, transportatorul sau alte terțe persoane comandate cu transportul.

(3) Vânzătorul poate, fără a aduce atingere drepturilor sale care decurg din întârziere, să solicite clientului o prelungire a termenelor de livrare și prestare de servicii sau o amânare a datelor de livrare și prestare de servicii până la perioada în care clientul nu își îndeplinește obligațiile contractuale față de vânzător.

(4) Vânzătorul nu este responsabil pentru imposibilitatea livrării sau pentru întârzieri la livrare, în măsura în care acestea nu se datorează forței majore sau altor evenimente care nu au fost previzibile la momentul încheierii contractului, în special întreruperi operaționale de tot felul, dificultăți în procurarea materialelor sau a energiei, întârzieri în transport, greve Livrarea în timp util sau incorectă a fost cauzată de furnizor pentru care vânzătorul nu este responsabil. Dacă astfel de evenimente fac ca livrarea sau serviciul să devină semnificativ mai dificilă sau imposibilă pentru vânzător, iar împiedicarea nu are doar o durată temporară, vânzătorul are dreptul să se retragă din contract. În cazul obstacolelor temporare, termenele de livrare și de serviciu sunt prelungite sau datele de livrare sau de serviciu sunt amânate de perioada de blocare, plus o perioadă rezonabilă de pornire. În măsura în care clientul nu poate fi preconizat să accepte livrarea sau serviciul ca urmare a întârzierii, acesta se poate retrage din contract prin intermediul unei declarații scrise imediate (de asemenea prin fax și e-mail) către vânzător.

(5) În cazul în care vânzătorul are în mod implicit o livrare sau un serviciu sau dacă o livrare sau un serviciu devine imposibilă din orice motiv, răspunderea vânzătorului pentru daune este limitată în conformitate cu secțiunea 8 din acești Termeni și condiții generale.

§ 5 LOCUL DE PERFORMANȚĂ, TRANSPORT, TRANSFER DE RISC

(1) Locul executării tuturor obligațiilor care decurg din relația contractuală este Schweinfurt, dacă nu se specifică altfel.

(2) Metoda de expediere și ambalajul sunt supuse dublei discreții a vânzătorului.

(3) Riscul este transferat clientului cel târziu în momentul în care mărfurile livrate sunt predate agentului expeditor, transportatorului sau altei terțe părți desemnate să efectueze expedierea. Dacă expedierea sau predarea este întârziată din cauza unei circumstanțe cauzate de client, riscul este transferat clientului din ziua în care mărfurile livrate sunt gata de expediere, iar vânzătorul a notificat acest lucru. Clientul suportă costurile de stocare. În măsura în care a fost convenită expedierea mărfurilor comandate, clientul prezintă riscul de distrugere sau deteriorare, chiar dacă mărfurile comandate sunt trimise direct către client din depozitul unui sub-furnizor, conform instrucțiunilor. 

§ 6 RETENȚIA TITLULUI

(1) Vânzătorul își păstrează dreptul de proprietate asupra mărfurilor pe care le-a livrat până când prețul de achiziție (inclusiv TVA și costurile de transport) a fost plătit integral pentru mărfurile în cauză.

(2) Dacă mărfurile livrate sunt prelucrate sau remodelate de către client, este de acord că prelucrarea, remodelarea mărfurilor livrate are loc în numele și în contul vânzătorului și că vânzătorul deține direct proprietatea sau - dacă prelucrarea are loc din materiale ale mai multor proprietari sau valoarea articolului prelucrat este mai mare decât valoarea mărfurilor livrate - dobândește o cotă de coproprietate corespunzătoare în elementul nou creat.

(3) În cazul în care mărfurile livrate sunt revândute, clientul atribuie vânzătorului cererile împotriva terților, ca precauție.

(4) În cazul în care terții accesează mărfurile livrate, în special prin sechestru, clientul le va informa imediat asupra proprietății vânzătorului și îl va informa pe vânzător cu privire la acest lucru pentru a-i permite să își aplice drepturile de proprietate. În cazul în care terțul nu este în măsură să ramburseze vânzătorul pentru costurile rezultate, clientul vânzătorului este responsabil pentru acest lucru.

§ 7 GARANȚIE

(1) Garanția pentru produsele noi fabricate este de 12 luni. Perioada de garanție începe cu livrarea sau, dacă este necesară acceptarea, cu acceptarea. Garanția nu se aplică mărfurilor uzate, așa-numitele IT folosite și bunurile uzate prelucrate cu sigiliul tecXL, se aplică cele separate Termeni de garanție.

(2) Garanția nu se aplică dacă clientul schimbă mărfurile livrate sau le modifică de către o terță parte fără consimțământul vânzătorului, ceea ce face imposibilă sau nejustificată remedierea defectului. În orice caz, clientul trebuie să suporte costurile suplimentare de remediere a defectului rezultat din modificare.

(3) Garanția nu se aplică mărfurilor testate, testate sau defecte.

§ 8 RESPONSABILITATE

(1) Răspunderea vânzătorului pentru daune, indiferent de motivul legal, în special pentru imposibilitate, întârziere, livrare defectuoasă sau incorectă, încălcarea contractului, încălcarea obligațiilor în negocierile contractuale și actele delictuale, în măsura în care vina este relevantă, este în conformitate cu prezenta Paragrafele restricționate.

(2) Vânzătorul nu este răspunzător în cazul unei simple neglijențe din partea organelor sale, a reprezentanților legali, a angajaților sau a altor agenți vicari, cu excepția cazului în care acesta este o încălcare a obligațiilor contractuale esențiale. Esențiale ale contractului sunt obligația livrării în timp util a mărfii fără defecte semnificative, precum și obligații de consiliere, protecție și custodie, care sunt destinate să permită clientului să utilizeze mărfurile livrate în conformitate cu contractul și protecția vieții și membrului personalului clientului sau protecția proprietății sale servesc împotriva daunelor semnificative.

(3) În măsura în care vânzătorul este răspunzător în mod fundamental de daune în conformitate cu secțiunea 8 alineatul (2), această răspundere se limitează la daunele pe care vânzătorul le-a prevăzut ca o posibilă consecință a unei încălcări a contractului la încheierea contractului sau care ar fi trebuit să se prevadă dacă ar fi fost îngrijit cuvenit. Daunele indirecte și daunele consecințe rezultate din defecte ale mărfurilor livrate sunt eligibile numai pentru compensare, în cazul în care o astfel de daună este de obicei de așteptat atunci când mărfurile livrate sunt utilizate așa cum este prevăzut.

(4) Restricțiile de la § 8 nu se aplică răspunderii vânzătorului pentru comportamentul voit, pentru caracteristicile garantate, pentru vătămarea vieții, a membrelor sau a sănătății sau în conformitate cu legea privind răspunderea produsului

§ 9 DREPTURILE DE RĂDUCERE

(1) Dacă clientul refuză să accepte bunurile, vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare și să solicite daune.

(2) Dacă vânzătorul solicită daune, aceasta se ridică la o rată forfetară de 15% din prețul de vânzare. Despăgubirea trebuie să fie mai redusă dacă clientul dovedește daune mai mici. Clientul are posibilitatea de a demonstra că vânzătorul nu a suferit niciun prejudiciu. Dacă vânzătorul poate dovedi daune mai mari, poate cere și daune mai mari.

§ 10 DISPOZIȚII FINALE

(1) Locul de jurisdicție pentru orice litigiu care decurge din relația de afaceri dintre vânzător și client este, la opțiunea vânzătorului, Schweinfurt sau sediul social al clientului. Schweinfurt este locul exclusiv de jurisdicție pentru procesele împotriva vânzătorului. Dispozițiile legale obligatorii privind locurile de jurisdicție exclusivă rămân neafectate de această prevedere.

(2) Relațiile dintre vânzător și client sunt supuse exclusiv legislației Republicii Federale Germania. Convenția Națiunilor Unite privind vânzarea internațională a mărfurilor din 11 aprilie 1980 (CISG) nu se aplică.

(3) Contractul rămâne obligatoriu în părțile rămase, chiar dacă punctele individuale sunt ineficiente din punct de vedere juridic. În locul punctelor ineficiente, se aplică dispozițiile legale, dacă există. În măsura în care aceasta ar reprezenta greutăți nerezonabile pentru una dintre părțile contractante, contractul în ansamblu devine ineficient.

Puteți descărca termenii și condițiile noastre generale din 26.03.2020 martie XNUMX ca PDF aici:

§ 1 DOMENIUL DE APLICARE; FORMĂ

(1) Termenii și condițiile generale de cumpărare (GPC) se aplică tuturor relațiilor comerciale cu partenerii și furnizorii noștri de afaceri („Contractori”). GPC se aplică numai dacă antreprenorul este un antreprenor (Secțiunea 14 BGB), o persoană juridică în conformitate cu dreptul public sau un fond special de drept public.

(2) GPC se aplică în special contractelor de vânzare și / sau livrare de obiecte mobile („bunuri”), indiferent dacă antreprenorul fabrică el însuși bunurile sau le cumpără de la furnizori (§§ 433, 650 BGB). Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, GPC în versiunea valabilă la momentul comenzii contractantului sau cel puțin în versiunea comunicată ultima dată sub formă de text, se aplică ca acord cadru și pentru contracte viitoare similare, fără ca noi să fim nevoiți să ne referim la ele în fiecare caz în parte.

(3) Aceste GPC se aplică exclusiv. Termenii și condițiile generale deviante, contradictorii sau suplimentare ale contractantului vor deveni parte a contractului numai dacă și în măsura în care am convenit în mod expres cu privire la validitatea lor în scris. Această cerință de consimțământ se aplică în orice caz, de exemplu, chiar dacă acceptăm livrările contractantului fără rezervare, cunoscând termenii și condițiile generale ale contractantului.

(4) Acordurile individuale încheiate cu contractantul de la caz la caz (inclusiv acorduri secundare, completări și modificări) au întotdeauna prioritate față de aceste CPC. Un contract scris sau confirmarea noastră în scris este autoritară pentru conținutul acestor acorduri, sub rezerva dovezii contrare.

(5) Declarațiile și notificările relevante din punct de vedere legal ale contractantului în legătură cu contractul (de exemplu, stabilirea unui termen limită, memento, retragere) trebuie făcute în scris, adică în scris sau în formă text (de exemplu scrisoare, e-mail, fax). Cerințele legale și alte dovezi, în special în caz de îndoieli cu privire la legitimitatea părții declarante, rămân neafectate.

(6) Trimiterile la validitatea dispozițiilor legale au doar un sens clarificator. Prin urmare, dispozițiile legale se aplică chiar și fără o astfel de clarificare, cu excepția cazului în care sunt modificate direct sau excluse în mod expres în aceste CPC.

§ 2 CONCLUZIA CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIILE CONTRACTULUI

(1) Comanda noastră este considerată obligatorie cel mai devreme atunci când este trimisă sau confirmată în scris. Antreprenorul trebuie să ne informeze despre erori evidente (de exemplu, erori de dactilografiere și de calcul) și incompletitudinea comenzii, inclusiv documentele de comandă în scopul corectării sau completării înainte de acceptare; în caz contrar, se consideră că contractul nu a fost încheiat.

(2) Ofertele și estimările de costuri ale contractantului sunt făcute gratuit și nu creează nicio obligație pentru bb-net, decât dacă este stipulat legal.

(3) Antreprenorul este obligat să confirme în scris comanda noastră într-o perioadă de 2 zile sau, în special, să o execute fără rezervare prin trimiterea mărfii (acceptare).

O acceptare tardivă contează ca o nouă ofertă și necesită acceptarea noastră.

(4) În cazul modificărilor conținutului contractului, cum ar fi sfera livrării și a serviciilor, care se dovedesc a fi absolut necesare din punctul de vedere al contractantului, contractantul va notifica bb-net imediat, în scris și înainte de punerea în aplicare a lucrărilor suplimentare preconizate. Toate modificările și implementarea lor necesită acordul prealabil scris al bb-net.

(5) Toate bunurile, mobilierul și sistemele livrate clientului trebuie să respecte cerințele legale. La cerere, contractantul trebuie să furnizeze bb-net certificări și / sau declarații de conformitate adecvate imediat și gratuit. Acest lucru se aplică în special, dar nu exclusiv, pentru mărfurile cu marcaje CE, RoHS sau EAR.

(6) Drepturile de reziliere a contractului sunt determinate de dispozițiile legale.

(7) Clientul poate rezilia contractul fără notificare dintr-un motiv important.

(8) În cazul rezilierii, indiferent de celelalte drepturi ale clientului, clientul are dreptul doar la o remunerație pentru serviciile furnizate până la momentul încetării care poate fi utilizat de acesta.

§ 3 TIMPUL LIVRĂRII ȘI ÎNCĂRȚAREA ÎN LIVRARE

(1) Termenul de livrare specificat de client în comandă este obligatoriu. Dacă termenul de livrare nu este specificat în comandă sau a fost convenit altfel, este de 3 zile de la încheierea contractului. Antreprenorul este obligat să ne anunțe imediat în scris dacă este puțin probabil să îndeplinească termenele de livrare convenite - indiferent de motiv.

(2) Serviciile timpurii sau livrările, precum și orice serviciu parțial sau livrare parțială necesită consimțământul scris și prealabil al clientului.

(3) Dacă antreprenorul nu își oferă serviciul sau nu își oferă serviciul în termenul de livrare convenit sau dacă este în neplată, drepturile noastre - în special la retragere și compensare - se bazează pe dispozițiile legale. Reglementările din paragraful 4 rămân neafectate.

(4) În cazul în care contractantul este în culpă, putem - pe lângă alte pretenții legale - compensații forfetare pentru daunele noastre neplătite i. H. v. Solicitați 0,5% din prețul net pe zi lucrătoare, dar nu mai mult de 5% din prețul net al livrării cu întârziere. bb-net își rezervă dreptul de a demonstra că s-au produs pagube mai mari. Antreprenorul își rezervă dreptul de a furniza dovezi că nu s-a produs nici un prejudiciu semnificativ sau mai puțin.

§ 4 PERFORMANȚĂ ȘI LIVRARE

(1) Fără consimțământul scris prealabil, antreprenorul nu are dreptul de a presta serviciile datorate de către terți (de ex. Subcontractanți). Contractantul suportă riscul de achiziție pentru serviciile sale, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în cazuri individuale (de exemplu, limitarea stocului).

(2) Livrarea în Germania este „domiciliu gratuit” în locația specificată în comandă. Dacă destinația nu este specificată și nu s-a convenit nimic altceva, livrarea trebuie făcută la sediul nostru din Schweinfurt. Destinația respectivă este, de asemenea, locul prestației pentru livrare și orice performanță ulterioară (obligația de a furniza).

(3) Livrarea din țări terțe are întotdeauna CIF. Incoterms 2010 de făcut.

(4) Livrarea trebuie să fie însoțită de o notă de livrare care menționează data (emiterea și expedierea), conținutul livrării (numărul articolului și numărul) și identificatorul nostru de comandă (data și numărul). Dacă avizul de livrare lipsește sau este incomplet, nu suntem responsabili pentru întârzierile care rezultă din procesare și plată. O notă de expediere corespunzătoare cu același conținut trebuie să ne fie trimisă separat de nota de livrare.

§ 5 PRETURI ȘI TERMENI DE PLATĂ

(1) Prețul menționat în comandă este obligatoriu. Toate prețurile includ impozitul legal pe vânzări, dacă acest lucru nu este indicat separat.

(2) Dacă nu este convenit altfel în cazuri individuale, prețul include toate serviciile și serviciile auxiliare ale contractantului (de exemplu, montaj, instalare), precum și toate costurile auxiliare (de exemplu, ambalarea corespunzătoare, costurile de transport, inclusiv orice asigurare de transport și răspundere) .

(3) Prețul convenit este datorat pentru plata în termen de 30 de zile calendaristice de la livrarea și serviciul complet (inclusiv orice acceptare convenită) și primirea unei facturi corespunzătoare. Dacă efectuăm plata în termen de 14 zile calendaristice, contractantul ne acordă o reducere de 3% la valoarea netă a facturii. În cazul transferurilor bancare, plata se face la timp dacă ordinul nostru de transfer este primit de către banca noastră înainte de expirarea termenului de plată; Nu suntem responsabili pentru întârzierile cauzate de băncile implicate în procesul de plată.

(4) Nu datorăm niciun interes la scadență. Dispozițiile legale se aplică pentru plata neplătită.

(5) Avem dreptul la drepturi de compensare și reținere, precum și obiecția contractului neîndeplinit în măsura permisă de lege. În special, avem dreptul la reținerea plăților datorate, atâta timp cât avem încă dreptul la cereri împotriva contractantului pentru servicii incomplete sau defectuoase.

(6) Antreprenorul are un drept de compensare sau de reținere numai pentru cererile reconvenționale care au fost stabilite legal sau sunt necontestate.

§ 6 TRANSFERIREA RISCULUI, ÎNCETAREA ACCEPTĂRII

(1) Livrarea de obiecte mobile care urmează să fie produse sau fabricate, precum și servicii de asamblare necesită acceptare în scris de către bb-net. Transferul riscului are loc odată cu acceptarea serviciului de către bb-net. Este acceptată o acceptare implicită, în special prin utilizarea obiectelor de performanță de către bb-net.

(2) Riscul de pierdere accidentală și deteriorare accidentală a articolului ne trece la livrare la locul prestării. Dacă acceptarea a fost convenită, aceasta este decisivă pentru transferul riscului. Dispozițiile legale ale legii privind contractele de muncă și servicii se aplică, de asemenea, în mod corespunzător acceptării. Transmiterea sau acceptarea sunt aceleași în cazul în care implicit acceptăm.

(3) Dispozițiile legale se aplică în cazul neplăcerii noastre în acceptare. Cu toate acestea, contractantul trebuie să ne ofere în mod expres serviciul său dacă a fost convenit un termen calendaristic specific sau definit pentru o acțiune sau o cooperare din partea noastră (de exemplu, furnizarea de materiale). Dacă nu acceptăm, contractantul poate solicita rambursarea cheltuielilor sale suplimentare în conformitate cu prevederile legale (secțiunea 304 BGB). Dacă contractul se referă la un articol nejustificabil care trebuie produs de către contractant (produsul la comandă), contractantul are dreptul la alte drepturi numai dacă suntem obligați să cooperăm și suntem responsabili de a nu coopera.

§ 7 OBLIGAȚII INFORMAȚIONALE ALE CONTRACTORULUI

(1) În cazul în care contractantul se abate de la serviciul convenit, acesta va informa imediat și în mod expres bb-net despre acest lucru.

(2) În cazul în care există soluții deviante pentru îndeplinirea serviciului convenit, care este mai adecvat din punct de vedere economic sau tehnic, antreprenorul se angajează să informeze bb-net imediat și complet în scris.

(3) Dacă antreprenorul își dă seama că nu își poate îndeplini integral sau parțial sau nu la timp obligațiile contractuale, trebuie să informeze imediat bb-net și să explice motivele.

§ 8 AMBALARE

(1) Antreprenorul este obligat să colecteze gratuit și să elimine în mod corespunzător și complet materialul de ambalare. La cererea contractantului, dovezi corespunzătoare privind eliminarea legală trebuie, de asemenea, furnizate de către terți, dacă este necesar. În cazul în care contractantul nu îndeplinește această obligație, clientul are dreptul să factureze contractantului costurile pentru colectarea și eliminarea profesională și cheltuielile aferente în întregime

(2) Antreprenorul se angajează să respecte obligațiile din Ordonanța de ambalare, în special în ceea ce privește licențele corespunzătoare, să furnizeze clientului dovezi în acest sens la cerere și să îndeplinească obligațiile care decurg din partea clientului din ordonanța de ambalare. Dacă acestea nu sunt transferabile, contractantul va sprijini clientul în îndeplinirea lor gratuit.

§ 9 CONFIDENTIALITATE

(1) Clientul își rezervă drepturile de proprietate și drepturile de autor la ilustrații, planuri, desene, calcule, instrucțiuni de execuție, descrieri ale produselor și alte documente. Aceste documente vor fi utilizate exclusiv pentru serviciul contractual și ne vor fi returnate după încheierea contractului. Documentele trebuie să fie păstrate în secret de către terți, chiar și după încheierea contractului. Obligația de confidențialitate expiră numai atunci când și în măsura în care cunoștințele conținute în documentele furnizate au devenit în general cunoscute.

(2) Dispoziția de mai sus se aplică în mod corespunzător substanțelor și materialelor (de exemplu, software, produse finite și semifabricate), precum și instrumentelor, șabloanelor, eșantioanelor și altor articole pe care le furnizăm contractantului pentru fabricare. Astfel de obiecte - atât timp cât nu sunt prelucrate - trebuie să fie depozitate separat pe cheltuiala contractantului și asigurate într-o măsură adecvată împotriva distrugerii și pierderii.

§ 10 RETENȚIA TITLULUI

(1) O contractare extinsă, retrimisă, extinsă sau ulterioară, de către contractant, la bunurile comandate nu este recunoscută de către client.

(2) În cazul în care clientul acceptă o ofertă de către contractant pentru transferul titlului condiționat de plata prețului de achiziție (păstrarea simplă a titlului), păstrarea titlului expiră cel târziu odată cu plata prețului de achiziție pentru mărfuri.

§ 11 LIVRARE DEFECTIVĂ

(1) Dispozițiile legale se aplică drepturilor noastre în cazul unor defecte materiale și defecte la titlul mărfii (inclusiv livrări incorecte și scurte, precum și montaj necorespunzător, montaj defect, instrucțiuni de exploatare sau operare) și pentru alte încălcări ale obligației de către contractant, dacă nu se specifică altfel mai jos .

(2) Conform prevederilor legale, antreprenorul este responsabil în special de asigurarea că mărfurile au calitatea convenită atunci când riscul ne trece. În orice caz, acele descrieri ale produselor care - în special prin desemnare sau referință în comanda noastră - fac obiectul contractului respectiv sau sunt incluse în contract, în același mod în care aceste GPC se aplică ca un acord privind calitatea. Nu face nicio diferență dacă descrierea produsului vine de la noi, contractant sau producător.

(3) În pofida secțiunii 442, paragraful 1, teza 2 din Codul civil german (BGB), clientul are dreptul la cereri nelimitate pentru defecte, chiar dacă clientul nu a cunoscut defectul la momentul încheierii contractului din cauza neglijenței grave.

(4) Dispozițiile legale (§§ 377, 381 HGB) se aplică obligației de inspecție comercială și notificare cu următoarea stipulare: Obligația noastră de inspecție este limitată la defectele care sunt dezvăluite în timpul inspecției noastre de bunuri primite în cadrul evaluării externe, inclusiv documentele de livrare (de ex. B. daune de transport, livrare greșită și scurtă) sau sunt recunoscute în controlul nostru de calitate în procedura de eșantionare aleatorie. În măsura în care a fost acceptată acceptarea, nu există nicio obligație de examinare. În plus, depinde de măsura în care o investigație este fezabilă în desfășurarea normală a activității, ținând cont de circumstanțele cazului individual. Obligația noastră de a ne notifica pentru defectele descoperite ulterior rămâne neafectată. Fără a aduce atingere obligației noastre de a inspecta, reclamația noastră (notificarea defectelor) este considerată promptă și la timp dacă este trimisă în termen de 5 zile lucrătoare de la descoperire sau, în cazul unor defecte evidente, de la livrare.

(5) Performanțele ulterioare includ și îndepărtarea mărfurilor defecte și reinstalarea acestora, cu condiția ca mărfurile să fie încorporate într-un alt articol sau atașate la un alt articol, în conformitate cu tipul și utilizarea prevăzută; dreptul nostru de rambursare a cheltuielilor corespunzătoare rămâne neafectat. Antreprenorul suportă cheltuielile necesare testării și efectuării ulterioare, chiar dacă se dovedește că nu a existat niciun defect. Răspunderea noastră pentru daune în caz de solicitare nejustificată pentru remedierea defectelor rămâne neafectată; În această privință, cu toate acestea, suntem răspunzători numai dacă am recunoscut sau nu am recunoscut prin neglijență gravă că nu a existat niciun defect.

(6) Fără a aduce atingere drepturilor noastre legale și dispozițiilor de la punctul 5, se aplică următoarele: Dacă antreprenorul își îndeplinește obligația de a efectua suplimentar - la opțiunea noastră prin eliminarea defectului (îmbunătățirea ulterioară) sau prin livrarea unui articol fără defecte (livrare înlocuire) - într-un set, Dacă nu după o perioadă de timp rezonabilă, putem elimina singur defectul și putem solicita rambursarea cheltuielilor necesare sau o plată în avans corespunzătoare de la contractant. Dacă executarea ulterioară a contractantului a eșuat sau este nejustificată pentru noi (de exemplu, din cauza urgențelor speciale, a amenințării la siguranța operațională sau a amenințării daunelor disproporționate), nu este necesar un termen limită; vom informa antreprenorul imediat, dacă este posibil în avans, despre astfel de circumstanțe.

(7) În plus, în cazul unui defect material sau juridic, avem dreptul să reducem prețul de achiziție sau să ne retragem din contract în conformitate cu dispozițiile legale. În plus, avem dreptul la compensații pentru daune și cheltuieli în conformitate cu prevederile legale.

§ 12 RECREARE DE FURNIZOR

(1) Avem dreptul la cererile noastre de recurs prevăzute în legătură cu un lanț de aprovizionare (recursul furnizorului conform §§ 445a, 445b, 478 BGB), pe lângă revendicările pentru defecte. În special, avem dreptul să cerem exact tipul de performanță suplimentară (reparație sau livrare de înlocuire) de la antreprenor căruia îi datorăm clienților în cazuri individuale. Aceasta nu restricționează dreptul nostru de a alege (Secțiunea 439 Paragraful 1 BGB).

(2) Înainte de a recunoaște sau a îndeplini o cerere de defect afirmată de clientul nostru (inclusiv rambursarea cheltuielilor în conformitate cu §§ 445a Paragraful 1, 439 Alineatul 2 și 3 BGB), vom anunța contractantul și vom solicita o declarație scrisă, explicând succint faptele . Dacă nu se face o declarație justificată într-o perioadă rezonabilă de timp și dacă nu se găsește o soluție amiabilă, cererea pentru defectele acordate de noi este considerată datorată clientului nostru. În acest caz, contractantul este responsabil pentru furnizarea de dovezi contrare.

(3) Cererile noastre din recursul furnizorului se aplică și în cazul în care bunurile defecte sunt primite de noi sau de un alt antreprenor, de ex. B. prin încorporarea în alt produs.

§ 13 RĂSPUNDEREA PRODUCĂTORULUI

(1) În cazul în care antreprenorul este responsabil pentru daunele produsului, acesta trebuie să ne despăgubească de revendicările terților, în măsura în care cauza se află în sfera sa de control și de organizare și este el însuși responsabil în relația externă.

(2) Ca parte a obligației sale de despăgubire, contractantul are cheltuieli în conformitate cu Pentru a rambursa §§ 683, 670 BGB, care rezultă din sau în legătură cu o cerere de la terți, inclusiv campanii de rechemare efectuate de noi. Vom informa antreprenorul despre conținutul și sfera măsurilor de rechemare - pe cât posibil și rezonabil - și îi vom oferi posibilitatea de a comenta. Alte cereri legale rămân neafectate.

(3) Contractantul trebuie să încheie și să mențină o asigurare de răspundere civilă a produsului, cu o acoperire a sumei forfetare de cel puțin 10 milioane EUR per vătămare corporală / daune materiale.

§ 14 DREPTURILE DE PROPRIETATE

(1) La prima cerere scrisă și fără a aduce atingere revendicărilor legale, antreprenorul va desemna clientul de presupuse încălcări ale dreptului de brevet, drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate. Obligația de despăgubire include toate cheltuielile pe care le suportă clientul în legătură cu creanțele de la terți.

(2) Termenul de prescripție a cererii de despăgubire este de trei ani de la cunoștința clientului sau de la necunoașterea gravă a circumstanțelor care au generat creanța. De altfel, indiferent de cunoștințe sau de ignoranța cu totul neglijentă, dreptul la despăgubire expiră zece ani de la crearea sa.

§ 15 LIMITAREA LIMITĂRILOR

(1) Creanțele reciproce ale părților contractuale expiră în conformitate cu dispozițiile legale, dacă nu se specifică altfel mai jos.

(2) În pofida secțiunii 438 Paragraful 1 nr. 3 BGB, termenul general de prescripție pentru cererile de defecte este de 3 ani de la transferul riscului. Dacă a fost acceptată o acceptare, termenul de prescripție începe cu acceptarea. Termenul de prescripție de 3 ani se aplică, de asemenea, în mod corespunzător, cererilor care decurg din defecte de titlu, în care termenul legal de prescripție pentru cererile reale de predare de către terți (Secțiunea 438 (1) nr. 1 BGB) rămâne neafectat; În plus, revendicările bazate pe defecte de titlu nu sunt restricționate de stat, atâta timp cât terța parte poate totuși să afirme dreptul împotriva noastră - mai ales în absența unui statut de limitări.

(3) Statutul limitărilor legii vânzărilor, inclusiv extinderea de mai sus, se aplică - în măsura legală - pentru toate cererile contractuale pentru defecte. În măsura în care avem, de asemenea, dreptul la cereri necontractuale de daune cauzate de un defect, se aplică prescripția legală (§§ 195, 199 BGB), cu excepția cazului în care aplicarea termenelor de prescripție a legii vânzărilor în cazuri individuale conduce la o perioadă de prescripție mai lungă.

§ 16 DREPTURILE DE UTILIZARE ȘI DE EXPLOATARE

(1) În cazul în care nu au fost luate acorduri deviante, contractantul acordă irevocabil contractantului drepturi nelimitate de utilizare și exploatare a tuturor calculelor, graficelor, planurilor, produselor, modelelor, desenelor, în ceea ce privește conținutul, spațiul și timpul, cu condiția ca el însuși să fie proprietarul tuturor drepturilor. Instrumente grafice sau alte documente în formă scrisă, electronică sau de altă formă.

§ 17 REVIZUIRE

(1) Clientul are dreptul să verifice executarea contractului de către contractant. Clientul își rezervă dreptul de a inspecta documentele de încercare și execuție și de a verifica sistemele și facilitățile necesare executării contractului. Dacă clientul consideră necesară o vizită la sediul contractantului, clientul se va înregistra în avans pentru o programare în orele de funcționare.

(2) Clientul are, de asemenea, dreptul de a verifica respectarea reglementărilor în conformitate cu secțiunea 19.

§ 18 REFERINȚĂ

(1) Utilizarea numelui de companie, a mărcii sau a logo-ului clientului de către contractant în legătură cu scopurile sau referințele publicitare necesită acordul scris și expres al clientului în prealabil.

§ 19 REGULAMENTE BB-NET, DREPTURILE DE ACCES

(1) La intrarea în fabrica fabricii bb-net, contractantul se obligă să ia notă și să respecte reglementările companiei externe. Reglementările pot fi găsite pe Internet la adresa www.bb-net.de/fremdfirmenordnung fi numit.

§ 20 ALEGEREA DREPTULUI ȘI LOCUL JURISDICȚIEI

(1) Pentru aceste GPC și relațiile contractuale dintre noi și contractant, legea Republicii Federale Germania se aplică excluderii dreptului internațional uniform, în special a legii privind vânzările ONU.

(2) Dacă antreprenorul este comerciant i. S. d. Cod comercial, persoană juridică în temeiul dreptului public sau al unui fond special de drept public, locul de jurisdicție exclusiv - de asemenea internațional - pentru toate litigiile care decurg din relația contractuală. Locul nostru de afaceri în Schweinfurt se aplică în mod corespunzător dacă antreprenorul este i. S. v. § 14 BGB este. În toate cazurile, cu toate acestea, avem, de asemenea, dreptul de a lua măsuri legale la locul de executare a obligației de livrare în conformitate cu prezentele CPC sau cu un acord individual prioritar sau la locul general de jurisdicție al contractantului. Dispozițiile legale superioare, în special cele referitoare la responsabilitățile exclusive, rămân neafectate.

Puteți descărca Termenii și condițiile generale de achiziție din februarie 2020 sub forma unui PDF aici:

Einleitung:

Această instrucțiune se aplică tuturor partenerilor de afaceri, furnizorilor, clienților, autorităților și a altor terțe părți, inclusiv angajații lor și terții implicați de aceștia (denumite în continuare „companii externe”), care lucrează la fabricile de la bb-net Media GmbH (denumite în continuare „bb-net”) Act. Aceste reglementări ale companiilor externe se aplică la strada Lisabona 4.

Domeniul de aplicare al acestor instrucțiuni începe atunci când introduceți și se termină când părăsiți fabrica. Scopul acestor instrucțiuni este de a evita sau reduce riscurile de siguranță, sănătate, mediu și proprietate atunci când companiile externe lucrează la fabricile.

În plus, aceste instrucțiuni servesc pentru a sprijini companiile externe în pregătirea propriei evaluări a riscurilor și, în același timp, pentru a solicita respectarea cerințelor enumerate mai jos.

§ 1 REGULAMENTE DE PROTECȚIE A MUNCII ȘI A MEDIULUI

Toate reglementările relevante privind protecția muncii și protecția mediului, reglementările de securitate a muncii și asociațiile comerciale și normele de securitate și sănătate în muncă recunoscute în general, inclusiv reglementările de prevenire a accidentelor aplicabile domeniului de muncă, precum și legile aplicabile timpului de lucru, trebuie să fie respectate de companiile externe atunci când desfășoară activitatea. Dacă companiile externe nu sunt la curent cu aceste reglementări, acestea sunt obligate să obțină informațiile necesare. Companiile externe garantează că nici ei, nici subcontractanții lor nu angajează angajați fără documente de lucru valabile și adecvate și că sunt respectate reglementările statutare respective privind plata salariilor.

§ 2 COORDONATOR

Coordonatorul este întotdeauna un angajat bb-net. Coordonatorul este persoana de contact direct pentru compania externă în toate problemele când stă la sediul fabricii bb-net. Compania externă va fi informată despre numele și numărul de telefon al coordonatorului atunci când intră pentru prima dată în fabrică.

§ 3 COMANDĂ, INSTRUCȚIUNI ȘI VIOLAȚII

Compania externă este obligată să respecte ordinele și instrucțiunile coordonatorului, agentului său, specialistul în securitate bb-net (denumit în continuare „ordonatorul de credite”). Dacă compania externă are îndoieli cu privire la autorizarea persoanei autorizate să emită ordine și instrucțiuni, este obligată să confirme autorizarea de către coordonator. Monitorizarea și emiterea comenzilor și instrucțiunilor de către ofițerii autorizați nu scutește compania externă de propria responsabilitate față de angajații săi și bb-net.

În cazul încălcării reglementărilor privind protecția mediului și a muncii, precum și alte încălcări ale obligațiilor, bb-net are dreptul să ordone încetarea muncii până la remedierea încălcării și să excludă angajații care nu acționează din activități ulterioare.

§ 4 CE SĂ FACĂ ÎN CAZUL ACCIDENTELOR

În caz de accidente de orice fel, managerul instalației, coordonatorul și specialistul în siguranță trebuie să fie anunțați imediat. În plus, compania externă este obligată să respecte obligațiile legale de raportare aplicabile tuturor accidentelor industriale. Daunele sau defecțiunile la instalațiile și sistemele bb-net trebuie de asemenea raportate imediat coordonatorului.

§ 5 CONSULTAREA DE SIGURANȚĂ

Specialistul în securitate bb-net recomandă compania externă cu privire la toate problemele legate de securitatea muncii. Ea este disponibilă companiei externe pentru informații și le va sfătui, de exemplu, despre pericolele care apar din sistemele individuale și procese și măsuri pentru prevenirea acestora. Compania externă trebuie să afle datele de contact ale responsabilului de securitate responsabil prin intermediul coordonatorului.

§ 6 CONSULTAREA MEDIULUI

Specialistul în securitate bb-net recomandă compania externă cu privire la toate problemele de protecție a mediului. Ea este disponibilă companiei externe pentru informații cu privire la toate problemele legate de eliminarea deșeurilor, protecția solului și a apei, controlul poluării și manipularea mărfurilor periculoase. Compania externă trebuie să afle datele de contact ale responsabilului de securitate responsabil prin intermediul coordonatorului.

§ 7 OBLIGAȚII SPECIALE EXTERNE PENTRU COMPANIE

Compania externă se angajează să respecte următoarele puncte:

 1. Compania externă informează coordonatorul înainte de început, după sfârșit și ori de câte ori activitățile desfășurate în spațiile fabricii sunt întrerupte.
 2. Antreprenorul se asigură că părăsesc întotdeauna mediul de muncă într-o stare sigură.
 3. Compania externă informează coordonatorul despre posibile perturbări în procesul operațional. Raportează coordonatorului toate defecțiunile și neregulile care apar în timpul executării activității.
 4. Compania externă definește activitatea zilnică cu coordonatorul responsabil.
 5. Instrumentele și echipamentele utilizate, în special scările și schela trebuie să fie într-o stare de lucru sigură. La părăsirea locului de muncă, acestea trebuie închise sau protejate în alt mod, astfel încât să nu prezinte pericol pentru persoane sau bunuri sau pentru a putea fi utilizate fără autorizație.
 6. Punctele de alimentare electrică când lucrați la clădiri și servicii de construcții sau sisteme de producție trebuie să aibă un dispozitiv de curent rezidual (RCD).
 7. Vehiculele utilizate de compania externă trebuie să respecte reglementările aplicabile la locul respectiv.

§ 8 REGULAMENTE INTERNE DE SIGURANȚĂ

Compania externă respectă următoarele reglementări interne de siguranță:

 1. Instrumentele, dispozitivele, echipamentele și sistemele de la bb-net nu pot fi utilizate fără permisiune, fără dovada calificărilor și adecvării necesare și fără instrucțiuni de la bb-net.
 2. Depozitele de materiale și stivele de materiale trebuie prevăzute astfel încât să nu pună în pericol siguranța în muncă, procesul de producție, transportul sau fluxul de trafic.
 3. Săpăturile, șanțurile, canalele deschise, deschiderile podelelor etc. trebuie să fie securizate în mod corespunzător peste tot și să fie iluminate în întuneric. Locurile de muncă periculoase trebuie să fie deconectate.
 4. Aducerea și consumul de băuturi alcoolice și alte substanțe intoxicante (droguri) nu sunt permise la sediul fabricii bb-net. Membrii companiei externe care au motive întemeiate să suspecteze că sunt sub influența substanțelor intoxicante sau a băuturilor pot fi expulzați din sediul companiei.
 5. Compania externă respectă interdicția de fumat.
 6. Compania externă se asigură că angajații săi poartă echipamentul de protecție personală necesar (ochelari de protecție, încălțăminte de protecție, pălării, etc.).
 7. Dispozițiile legale relevante pentru traficul rutier public se aplică la fabricile bb-net. Cu toate acestea, traficul companiei trebuie să fie întotdeauna prioritar și trebuie respectate regulile interne de trafic și comportament ale companiei. Viteza maximă pentru vehiculele de toate tipurile din incinta companiei este de 20 km / h.
 8. Vehiculele de la companii externe sunt permise numai la încărcare și descărcare.
 9. Angajații companiilor externe care operează camioane industriale, macarale și platforme de lucru aeriene trebuie să dețină un certificat de pregătire corespunzător.
 10. Angajații companiei externe nu au voie să intre în părți ale companiei, cu excepția zonelor de pauză și a instalațiilor sanitare, care nu fac parte din zona de operare a companiei externe. În mod excepțional, alte părți ale companiei pot fi înscrise după consultarea cu coordonatorul responsabil, în măsura în care acest lucru este necesar pentru desfășurarea activității.
 11. Trebuie respectate semne și marcaje obligatorii, de interdicție și avertizare. Nu trebuie scoase sau făcute ilizibile.
 12. Căile de evacuare și ușile sunt marcate. Trebuie menținute în permanență clare.
 13. Echipamentele de stingere a incendiilor, hidranții și semnele corespunzătoare nu trebuie acoperite, blocate sau inutilizate în niciun alt mod. Ele trebuie să fie accesibile în orice moment. Orice pagubă trebuie raportată imediat coordonatorului.
 14. Pietonii trebuie să folosească trotuarele marcate și să fie atenți la traficul camioanelor industriale.

§ 9 MUNCĂ PERICULOASĂ

Pentru lucrări periculoase sunt necesare avize sau permise de muncă. Compania externă primește acest lucru de la coordonatorul responsabil, dacă este necesar. Compania externă folosește angajați calificați doar pentru muncă periculoasă. Compania externă se asigură că toate activitățile din spațiile fabricii bb-net sunt aprobate de coordonator. Munca periculoasă include în special:

 1. manipularea substanțelor periculoase,
 2. Lucrați pe sau în apropierea sistemelor și echipamentelor electrice,
 3. Lucrând cu risc de incendiu (sudare, ardere, încălzire, tăiere) și lichide inflamabile,
 4. Lucrați pe conducte de abur sau sub presiune,
 5. Lucrând cu riscul de a cădea,
 6. Muncă care necesită precauții speciale, deoarece există pericole imediate pentru angajații companiei externe și bb-net.

§ 10 RISCUL MUTUAL

Se vorbește despre „pericol reciproc” atunci când bb-net și / sau compania externă își vede potențialul de risc și / sau extern atunci când desfășoară activitățile. Dacă există un posibil pericol reciproc, compania externă discută cu coordonatorul dacă și ce măsuri de siguranță sunt necesare înainte de începerea lucrului. Acordul cu coordonatorul nu eliberează compania externă de obligația de a supraveghea propriii angajați.

Se aplică în detaliu următoarele:

 1. Când lucrați pe sau în vecinătatea unor sisteme sau echipamente sub tensiune, tehnologia de construcție bb-net responsabilă pentru această zonă trebuie de asemenea pornită. Compania externă trebuie să afle datele de contact ale departamentului de specialitate relevant prin intermediul coordonatorului.
 2. Energia electrică nu poate fi extrasă decât de la compania externă la punctele de alimentare alocate. Compania externă trebuie să afle punctele de alimentare prin intermediul coordonatorului.
 3. Alte conexiuni electrice la rețeaua companiei pot fi efectuate numai de către departamentul de servicii de construcții, cu implicarea coordonatorului.
 4. Execuția lucrărilor de terasamente trebuie discutată în prealabil cu conducerea lucrărilor, din cauza posibilelor avarii la liniile de alimentare. Compania externă trebuie să afle datele de contact ale managementului uzinei prin intermediul coordonatorului.

§ 11 linii directoare pentru mediu, energie și siguranță ocupațională

Compania externă este obligată să respecte regulile de mediu, energie și siguranță în muncă.

În special, se aplică următoarele:

 1. Furnizarea și stocarea substanțelor poluante cu apă și periculoase pentru mediu trebuie să aibă loc în colectarea tăvilor.
 2. Tratarea cu substanțe periculoase pentru apă nu trebuie să conducă la o contaminare dăunătoare a solului, a apelor subterane, a suprafeței sau a apelor reziduale. Containerele de lucru și depozitare trebuie să fie adecvate, în stare bună și cu pereți dubli de la 100 de litri. Trebuie să fie disponibile cantități adecvate de agent de legare în zona de lucru.
 3. Sistemul de combustibil și sistemul de ungere a vehiculelor și mașinilor nu trebuie să prezinte scurgeri.
 4. Evacuarea apelor reziduale și a altor lichide este interzisă. Același lucru este valabil și pentru introducerea în rețeaua de canalizare, cu excepția cazului în care specialistul în protecția mediului și-a dat acordul.
 5. Compania externă este obligată să recicleze, să elimine și să elimine din spațiile fabricii bb-net toate deșeurile care apar în timpul executării activității, în conformitate cu reglementările relevante. O copie a tuturor probelor și a documentelor rezultate din această obligație trebuie să fie predată imediat coordonatorului. Compania externă are dreptul, în cazuri individuale, să elimine deșeurile în fabricile în conformitate cu sistemul de separare a deșeurilor aplicabile, cu acordul ofițerului de eliminare a deșeurilor bb-net. Compania externă trebuie să afle datele de contact ale responsabilului de eliminare a deșeurilor prin intermediul coordonatorului.
 6. Incinerarea deșeurilor de orice fel în spațiile fabricii este interzisă.
 7. Emisiile de praf, miros și zgomot trebuie reduse la ceea ce este realizabil din punct de vedere tehnic.
 8. Trebuie exclusă expunerea dăunătoare pentru angajați și rezidenți. Mașinile de construcție utilizate trebuie să îndeplinească cerințele din Ordonanța de zgomot pentru echipamente și mașini.
 9. Nu trebuie utilizate materiale de construcție, auxiliare și de exploatare care conțin azbest, hidrocarburi halogenate, plumb și fibre cancerigene.
 10. Resursele (de exemplu, apă, energie, materiale auxiliare și de exploatare) trebuie utilizate fără mod.
 11. Compania externă folosește doar angajați calificați prin educație, instruire sau experiență pentru activități cu impact semnificativ asupra mediului. Dovada asociată trebuie arătată în orice moment la cerere bb-net

§ 12 PROTECȚIA INCENDIILOR

În cadrul activităților cu risc de incendiu, compania externă este obligată să utilizeze procedura de autorizare pentru lucrări la cald și să asigure dezafectarea sistemelor de alarmă împotriva incendiilor prin intermediul coordonatorului, cu implicarea ofițerului de securitate / protecție împotriva incendiilor. Compania externă este obligată să furnizeze agenți de stingere și, după finalizarea lucrărilor, să elimine substanțele și gazele inflamabile din clădire sau zonele de lucru, cum ar fi suprafețele acoperișului și, dacă este necesar, să asigure un post de protecție împotriva incendiilor. Traseele de evacuare, ușile și echipamentele de stingere a incendiilor trebuie să fie limpede. Descoperirile prin zidurile de incendiu sunt permise numai după consultarea coordonatorului și pot fi închise din nou folosind procedura specificată de coordonator.

§ 13 INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 1. Locul de construcție și montaj trebuie păstrat întotdeauna într-o stare curată și aranjat la sfârșitul lucrării.
 2. Fotografierea sau filmarea în sediul companiei nu este permisă - cu excepția cazului în care există un permis special de la bb-net.
 3. Duminica și sărbătorile publice, angajaților din companii externe nu au voie să intre decât în ​​spațiile noastre, cu aprobarea scrisă de la bb-net.
 4. Extragerea apei de construcție din hidranți este permisă numai cu aprobarea coordonatorului.

§ 14 SISTEMUL DE GESTIONARE A ENERGIEI

bb-net se angajează să utilizeze cu atenție energia și să-și îmbunătățească continuu eficiența energetică. Prin urmare, compania externă asigură utilizarea economică și atentă a energiei!

§ 15 REGULAMENTE SPECIFICE

Dacă există reglementări specifice, compania externă este obligată să le respecte. Reglementările specifice sunt comunicate de către coordonator în timpul informării.

§ 16 FORMAREA ÎN LOCUL DE ÎNCOPERARE

Compania externă este obligată să instruiască angajații săi despre conținutul acestor „instrucțiuni bb-net pentru companii externe” înainte de începerea lucrului și să furnizeze dovezi în acest sens într-o formă adecvată, la cererea de la bb-net. În plus, compania externă trebuie să se asigure că angajații săi respectă reglementările din „instrucțiunile bb-net pentru companii externe”. Instrucțiunile despre condițiile de muncă, pericolele și măsurile de protecție trebuie repetate demonstrativ cel puțin o dată pe an.

§ 17 RESPONSABILITATE PENTRU VERSIUNI LIMBAJE

Există doar o versiune germană, aceasta este obligatorie.

Condițiile de garanție ale bb-net media GmbH (în continuare bb-net) sunt destinate exclusiv clienților comerciali. Dacă ați achiziționat un produs tecXL ca persoană privată, vă rugăm să contactați dealerul relevant pentru prelucrarea garanției. Drepturile dincolo de garanție nu sunt restricționate prin acordarea unei garanții.

§ 1 CONȚINUTUL GARANȚIEI

(1) bb-net garantează clienților săi că hardware-ul vândut nu are defecte de fabricație, materiale și de procesare. Normele generale recunoscute ale tehnologiei în momentul fabricației sunt decisive.

(2) bb-net va repara mărfurile defecte sau le va înlocui cu un produs cel puțin echivalent sau comparabil. În orice caz, costurile vor fi suportate de bb-net.

(3) Dacă nu este posibilă nici repararea, nici înlocuirea dispozitivului defect, bb-net vă va rambursa valoarea curentă a dispozitivului. Valoarea justă este determinată pe baza unei reduceri progresive din partea bb-net. Dacă defectul apare în primele 12 luni, bb-net va rambursa cumpărătorului prețul total de achiziție. 
Fig. Progresia reducerilor: 
> 12 luni - 20% reducere 
> 18 luni - 30% reducere 
> 24 luni - 40% reducere 
> 30 luni - 50% reducere  

(4) Piesele înlocuite devin proprietatea bb-net. Nu există alte pretenții. În special, bb-net nu oferă dispozitive de împrumut pentru reparații în perioada de garanție și nu își asumă costurile pentru aceasta.

(5) Dacă o baterie reîncărcabilă este utilizată pentru produsele utilizate prelucrate cu sigiliu tecXL, bb-net garantează un timp de funcționare minim de 30 de minute în funcționare regulată.

§ 2 EXCLUZIA GARANȚIEI

(1) Piesele de uzură sunt excluse din garanție. Acestea includ în special, dar nu exclusiv: baterii, condensatoare, ventilatoare, agenți conductori de căldură, decolorare, balamale, pârghii, clapete sau semne de uzură în zona de intrare. Garanția pentru acumulatori este limitată la maximum 6 luni.

(2) Garanția nu acoperă daunele cauzate de forța majoră sau în special catastrofele naturale, dar nu exclusiv: incendiu, radiații, îngheț, soare / căldură, inundații, război, viruși informatici, erori de programare și software, forțe externe sau impacturi.

(3) Utilizarea sau modificarea necorespunzătoare a dispozitivelor este, de asemenea, exclusă dintr-o cerere de garanție. Exemple de utilizare necorespunzătoare sunt, în special, dar nu exclusiv: deteriorarea apei, deteriorarea coroziunii, defecte datorate accesoriilor neaprobate de producător și instalarea de software neaprovizate de producător.

(4) Erorile seriale din partea producătorului, erorile software și / sau erorile în legătură cu sistemul de operare sunt excluse din garanție.

(5) În plus, valabilitatea garanției se încheie dacă instalarea, instrucțiunile de îngrijire și repararea dispozitivului nu sunt urmate de nicio persoană / companie în afară de bb-net. Cu excepția bb-net, o reparație a unui terț a fost în mod expres de acord în scris.

(6) Ecranele individuale, dar și încorporate, sunt clasificate în patru clase de eroare de pixeli, în conformitate cu ISO 13406-2. Aceste produse sunt testate și vândute în funcție de clasa II de eroare a pixelilor din categoria ISO. Numărul maxim admis de defecte la un milion de pixeli este de doi pixeli cu lumină continuă (defect tip 1), doi pixeli negri continuu (tip defect 2) sau cinci sub-pixeli defecti, fie aprinși continuu în culorile roșu, verde, albastru și negru continuu ( Tip de eroare 3). Pixelii defecte nu reprezintă un caz de garanție în specificația aplicabilă.

(7) Asamblarea sau demontarea părții defecte sau a produsului nu sunt acoperite de garanție.

§ 3 PERIOADA DE GARANȚIE

(1) Perioada de garanție pentru produsele tecXL este de 24 de luni, pentru alte hardware-uri folosite, așa-numitul IT utilizat, 3 luni și începe de la data facturii.

(2) Dacă clientul revinde pentru prima dată produse cu sigiliul tecXL, perioada de garanție începe din nou, dar prelungirea este limitată la maximum 6 luni. La cerere, bb-net trebuie să primească chitanța de vânzare originală, care identifică în mod clar dispozitivul. Acumulatorii sunt excluși de la aceasta.

(3) Dacă se schimbă componente în cursul îndeplinirii garanției, aceasta nu declanșează un nou început al perioadei de garanție.

§ 4 PROCEDURĂ ÎN CAZUL GARANȚIEI (GARANȚIE DE ÎNCĂRCARE)

(1) Dacă descoperiți un defect în produsul dvs. tecXL, vă rugăm să contactați imediat serviciul nostru de clienți utilizând formularul online din contul dvs. de clienți.

(2) Dacă serviciul nostru pentru clienți stabilește că produsul reclamat este posibil defect și dacă cererea de garanție este justificată, veți primi un număr de procesare (RMA) și instrucțiuni pentru expedierea produsului la bb-net.

(3) Returnările la bb-net autorizate de noi în ambalaje de transport adecvate sunt plătite în avans și asigurate în consecință. Expedierea are loc la adresa indicată la retur.

(4) După furnizarea garanției, veți primi înapoi produsul dvs. tecXL cu aceeași configurație pe care a avut-o inițial când l-ați achiziționat, sub rezerva unor posibile actualizări.

(5) Nu puteți returna un produs incomplet la bb-net fără să contactați serviciul nostru pentru clienți în avans. bb-net își rezervă dreptul de a returna loturile neanunțate și de a factura expeditorului pentru costurile de transport și procesare.

§ 5 ACCEPTAREA COSTURILOR

(1) Cheltuielile de trimitere și costurile auxiliare sunt suportate de cumpărător. În caz de reclamații în primele 60 de zile de la data livrării, bb-net oferă opțiunea de a suporta și costurile de returnare.

(2) După finalizarea reparației, bb-net va trimite dispozitivele înapoi clientului pe cheltuiala bb-net fără o notificare suplimentară.

§ 6 DECLARAȚIE

(1) bb-net nu își asumă nicio răspundere pentru datele și software-ul instalat. bb-net își rezervă dreptul de a șterge operatorii de date în limitele garanției de conformitate și de a reinstala sistemul de operare. Este responsabilitatea clientului să reinstaleze sistemul de operare și alt software.

(2) bb-net nu își asumă nicio răspundere pentru datele pierdute în tranzit de la sau către bb-net. Asigurarea de transport acoperă doar valoarea transportului.

(3) bb-net nu își asumă nicio răspundere pentru reparațiile efectuate ca un gest de bunăvoință.

§ 7 PROTECȚIA DATELOR

(1) Datele necesare pentru punerea în aplicare și prelucrarea garanției sunt înregistrate, transferate și prelucrate. Utilizând procedura de returnare valabilă în prezent, clientul este de acord că aceste date pot fi colectate și procesate. bb-net acționează întotdeauna în conformitate cu stipularea economiei de date.

§ 8 LOCUL DE PERFORMANȚĂ, JURISDICȚIE ȘI LEGEA APLICABILĂ

(1) Locul îndeplinirii obligațiilor din această garanție este Schweinfurt. În măsura în care este permis, locul de jurisdicție este districtul instanțelor regionale din Schweinfurt. Legea germană se aplică acestei garanții pentru excluderea legislației ONU privind vânzările, cu excepția cazului în care aceasta contravine legislației internaționale obligatorii privind protecția consumatorilor.

Următoarele principii de conduită descriu comportamentul dorit etic corect în toate ocaziile de afaceri, în conformitate cu legislația aplicabilă și orientările interne relevante. Toți angajații bb-net sunt responsabili de respectarea codului de conduită. În principal, principiile sunt împărțite în integritate, fiabilitate și transparență.

§ 1.GENERAL

Acest cod de conduită a fost elaborat de către conducere și descrie ce valori împărtășim și cum vrem să colaborăm - astăzi și în viitor. Ele ne oferă o imagine țintă clară care trebuie realizată pentru a asigura succesul pe termen lung al companiei noastre. O cooperare respectuoasă și de cooperare, precum și percepția conștientă a responsabilității sociale constituie baza succesului nostru corporativ pe termen lung. Se așteaptă un comportament responsabil, corect din punct de vedere etic și onest din partea conducerii, angajaților, dar și a partenerilor de afaceri, furnizorilor și, eventual, viitoarelor filiale sau companii de cooperare.

Codul de conduită face o revendicare asupra noastră, în același timp este o promisiune pentru lumea exterioară pentru un comportament responsabil față de partenerii de afaceri și public, dar și în relația cu unii cu alții în cadrul companiei. Ar trebui să servească drept ghid pentru comportamentul nostru zilnic.

Managerii noștri au o funcție specială de model. Condiția prealabilă pentru implementarea la nivel de companie a Codului de conduită este ca valorile noastre să fie exemplificate de manageri. Sunt primul punct de contact pentru întrebări despre înțelegerea reglementărilor și se asigură că toți angajații cunosc și înțeleg codul de conduită. Ca parte a sarcinilor lor de gestionare, aceștia previn un comportament inacceptabil sau iau măsuri adecvate pentru a preveni încălcarea regulilor în zona lor de responsabilitate.

§ 2 VALORI ȘI PRINCIPII DE CONDUCERE

Pentru noi, respectarea legilor și a reglementărilor este un principiu esențial de bază al acțiunilor responsabile din punct de vedere economic. Respectăm întotdeauna interdicțiile și obligațiile legale aplicabile.

Angajații noștri sunt fundamentul succesului companiei noastre. Pentru ca punctele lor forte să se dezvolte, creăm un mediu de lucru care trăiește această apreciere și promovează integritatea. Avem încredere unul în celălalt și ne păstrăm cuvântul. Suntem în favoarea egalității de șanse, deoarece există un potențial mare în diversitatea angajaților noștri. Tratăm toți angajații în mod egal, indiferent de originea etnică sau națională, sex, religie, viziune asupra lumii, atitudine politică, dizabilitate, vârstă sau identitate sexuală sau orice altă caracteristică sau statut protejat. Le arătăm fiecărui angajat respectul necesar, ne tratăm reciproc cu decență și dacă nu suntem de acord cu lucrurile, atunci suntem fără umilință. Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru deciziile, acțiunile și rezultatele noastre. Credibilitatea apare atunci când ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce spunem și facem. Fiecare își spune clar intențiile și obiectivele și se așteaptă ca ceilalți să-și împărtășească părerea.

Angajații noștri sunt angajați și promovați exclusiv pe baza calificărilor și a abilităților lor tehnice, dar și sociale. Fiecare angajat este obligat să se abțină de la orice formă de discriminare și să trăiască împreună într-un mod respectuos și prietenos.

Nu tolerăm hărțuirea sexuală sub nicio formă și nu folosim un limbaj care să nu fie discriminatoriu, intimidant, hărțuitor, amenințător, abuziv, obiectivat sexual sau, altfel, insult sau inadecvat.

Dreptul la remunerație corespunzătoare este recunoscut pentru toți angajații. Remunerația și celelalte servicii corespund cel puțin la standardele legale naționale și locale respective.

Sănătatea și siguranța angajaților noștri sunt la fel de importante pentru noi, precum calitatea muncii noastre și succesul nostru în afaceri. Sănătatea și securitatea în muncă sunt o parte integrantă a tuturor proceselor operaționale de la început. Sănătatea angajaților noștri este cel mai mare atu și o obligație pentru toată lumea. Compania noastră ține cont de reglementările relevante privind securitatea muncii, de stadiul tehnicii, de medicina muncii, de igienă și de alte descoperiri ergonomice. Fiecare dintre angajații noștri promovează securitatea și protecția sănătății în mediul de lucru și respectă reglementările privind sănătatea și securitatea în muncă. Managerul este obligat să instruiască și să-și sprijine angajații în îndeplinirea acestei responsabilități.

Toți angajații sunt obligați să utilizeze în mod corespunzător și atent proprietățile și resursele companiei și să o protejeze de pierderi, furturi sau abuzuri. Folosim proprietăți corporale și necorporale ale companiei numai în scopuri corporative și nu pentru uz personal decât dacă este permis în mod expres.

Obiectivele corporative importante pentru noi sunt protecția durabilă a mediului și a climei, precum și eficiența resurselor. Verificăm și validăm opțiunile noastre pentru CO2-Pentru a minimiza emisiile și a optimiza continuu produsele și acțiunile noastre. Obținem acest lucru printr-un concept de sustenabilitate cuprinzător, un număr mare de proiecte de mediu și un CO inevitabil2-Compensați amprenta cu certificate climatice. Fiecare angajat este responsabil de tratarea cu atenție a resurselor naturale și de a contribui la protecția mediului și a climatului prin comportamentul individual.

Corupția, activitățile de spălare de bani și încălcările legii aplicabile conduc la sancțiuni împotriva persoanei în cauză. Fiecare angajat nu poate accepta, cere sau promite niciun cadou sau alte beneficii de la clienți, furnizori sau alte persoane, într-o formă deschisă sau ascunsă sau pentru îndeplinirea obligațiilor sale contractuale fără acordul angajatorului. Dacă aveți întrebări, îndoieli legale sau suspiciuni justificate, trebuie să consultați întotdeauna managerul de linie. Niciunul dintre angajații noștri nu are voie să utilizeze conexiunile de afaceri ale companiei în beneficiul propriu sau în dezavantajul altora.
Corupția, activitățile de spălare de bani și încălcările legii aplicabile conduc la sancțiuni împotriva persoanei în cauză. 

Compania noastră este conștientă de responsabilitatea sa pentru educație și știință, pentru cultură și sport, precum și pentru probleme sociale. Responsabilitatea socială și angajamentul social fac parte din cultura corporativă de zeci de ani.

Facem donații și alte forme de implicare socială numai în interesul companiei. Nu facem donații financiare destinatarilor cu care ar putea apărea un conflict de interese.

Donațiile sunt făcute în mod transparent, deoarece scopul, destinatarul donației și confirmarea donației de către destinatarul donației sunt documentate și verificabile.

Percepția publică a bb-net media GmbH este în mare parte modelată de aspectul, acțiunile și comportamentul fiecărui angajat. Cu toții suntem responsabili pentru acest lucru. Un comportament inadecvat al unei persoane poate cauza daune considerabile companiei noastre.

Prin urmare, fiecare angajat este chemat să mențină reputația companiei noastre prin comportamentul și aspectul său în public sau în social media.

Compania noastră respectă drepturile omului recunoscute la nivel internațional și se angajează să respecte și să le protejeze. Respectăm demnitatea și drepturile personale ale angajaților și terților. Respingem cu strictețe orice formă de muncă forțată și copilărească.

§ 3 TRATAREA PARTENERILOR / CONCURITORILOR DE AFACERI

Relațiile de afaceri se bazează pe criterii obiective, inclusiv prețul și calitatea, dar și existența unei cooperări corecte bine stabilite. Succesul nostru se bazează și pe o relație de încredere cu clienții noștri.

Deciziile de afaceri sunt luate numai în interesul companiei. Este important pentru noi ca deciziile noastre să nu fie ghidate de interese private. Conflictele de interese cu probleme private, cu alte aspecte economice sau de altă natură trebuie evitate pentru toți angajații încă de la început. Dezvăluirea transparentă a conflictului este o condiție necesară pentru rezolvarea oricăror conflicte de interese care apar.

Putem realiza afaceri de succes și durabile în concurență cu calitatea și performanța convingătoare a produselor și serviciilor noastre. Principiile onestității și integrității trebuie respectate în toate activitățile de afaceri și sociale.

Schimbul de cadouri și invitații în activitatea de zi cu zi este în întregime legitim, atât timp cât nu depășește o valoare și o frecvență rezonabile.

Comportamentul moral și concurența loială sunt baza succesului nostru. Respectăm regulile concurenței corecte. Schimbul de informații privind prețurile, factorii care formează prețul sau componentele prețurilor, împărțirea grupurilor teritoriale și de clienți, acorduri sau informații despre relațiile de livrare și condițiile acestora sunt interzise între concurenți. Ne așteptăm ca angajații și partenerii noștri de afaceri să își asume pe deplin responsabilitatea de a asigura o concurență echitabilă.

§ 4 CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR

Evoluțiile noastre proprii și cunoștințele noastre au o valoare deosebită. Protejăm aceste imobilizări necorporale, deoarece au o importanță economică considerabilă pentru viitorul companiei noastre.

Respectăm drepturile de proprietate intelectuală și respectăm legile și reglementările privind protecția datelor. Atunci când folosim tehnologii și software extern de informații, ne angajăm să folosim numai versiuni achiziționate și licențiate legal.

Angajatul este obligat să păstreze secretul cu privire la toate procesele de afaceri și operaționale de care a luat cunoștință prin munca sa sau în orice alt mod. Acest lucru se extinde și la secretele de afaceri sau procesele operaționale ale altor companii cu care angajatorul este conectat legal, economic sau organizațional, care a devenit cunoscut pe durata contractului.

Procesele operaționale includ în special procese de fabricație, canale de distribuție, liste de clienți, baze de calcul, software-ul companiei și informații comparabile. Aceasta include, de asemenea, observațiile, experiențele și rezultatele angajatului. Toate documentele de business și înregistrările tranzacțiilor comerciale trebuie tratate drept proprietatea angajatorului și predate angajatorului cel târziu la încheierea relației de muncă. Obligația de confidențialitate nu se aplică proceselor și faptelor accesibile tuturor și a căror divulgare este, evident, fără dezavantaj pentru angajator. În caz de îndoială, angajatul este obligat să obțină instrucțiuni de la superiorul său sau de la conducere.

Chiar și după ce relația de muncă s-a încheiat, obligația de a păstra secretul continuă să existe, cu condiția să nu împiedice evoluția profesională a salariatului. În cazul în care obligația de confidențialitate post-contractuală împiedică în mod necorespunzător angajatul în avansarea sa profesională, acesta are dreptul de a exonera de la această obligație împotriva angajatorului.

Angajatului i se interzice prelucrarea datelor cu caracter personal fără autorizare (secretul datelor). Aceștia sunt obligați să observe secretul datelor atunci când își încep activitatea. Secretul datelor continuă să existe chiar și după încheierea activității (secțiunea 53 din Legea federală privind protecția datelor). Angajatul trebuie să protejeze secretele comerciale chiar și după încheierea relației de muncă.

Ne structurăm relațiile cu angajații actuali și foști, solicitanții, partenerii de afaceri și alte grupuri de oameni, astfel încât datele cu caracter personal, confidențiale, secrete și personale să fie protejate. Colectăm, prelucrăm sau folosim date cu caracter personal numai în măsura în care acestea sunt necesare în scopuri specificate, clare și legitime. Utilizarea datelor pentru persoanele afectate ar trebui să fie transparentă. Menținem dreptul la informație și corecție, precum și, dacă este necesar, obiecțiunea, blocarea și ștergerea datelor.

Angajații noștri se angajează să respecte regulile de protecție a datelor, reglementările legale și operaționale și să le protejeze împotriva utilizării necorespunzătoare. Ne angajăm să menținem un standard adecvat în securizarea datelor.

Toate componentele de prelucrare a datelor trebuie să fie securizate astfel încât să fie prevenită utilizarea internă sau externă neautorizată.

§ 5 PERSOANA DE CONTACT

Toți angajații sunt rugați să contacteze în mod sigur supraveghetorul, conducerea sau prin e-mail [e-mail protejat] a se transforma, ferit de frica de consecințe negative.

Toate persoanele de contact se angajează să păstreze secretul absolut dacă acest lucru este solicitat de persoana care face contactul sau dacă protecția lor necesită acest lucru.

Starea Compactul Global al Națiunilor Unite este cea mai importantă și cea mai importantă inițiativă din lume pentru guvernarea corporativă responsabilă. Pe baza a 10 principii universale și a Obiectivelor de dezvoltare durabilă, el urmărește viziunea unei economii globale inclusive și durabile, în beneficiul tuturor oamenilor, comunităților și piețelor, astăzi și în viitor. Din 2019 facem parte din Pactul global. Cele 10 principii sunt împărțite în 4 domenii:

01. DREPTURILE OMULUI

(1) Companiile ar trebui să sprijine și să respecte protecția drepturilor internaționale ale omului.

(2) Întreprinderile ar trebui să se asigure că nu sunt complicate la abuzurile de drepturi ale omului.

02. STANDARDE DE MUNCĂ

(3) Companiile ar trebui să mențină libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negocieri colective.

(4) Companiile ar trebui să pledeze pentru eliminarea tuturor formelor de muncă forțată.

(5) Companiile ar trebui să pledeze pentru eliminarea muncii copiilor.

(6) Companiile ar trebui să se ridice pentru eliminarea discriminării în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și cu un scop lucrativ.

03. MEDIUL

(7) Companiile ar trebui să respecte principiul precauției atunci când se confruntă cu probleme de mediu.

(8) Companiile ar trebui să ia inițiative pentru a promova o mai bună conștientizare a mediului.

(9) Întreprinderile ar trebui să accelereze dezvoltarea și difuzarea tehnologiilor ecologice.

04. PREVENȚIA CORUPȚIEI

(10) Întreprinderile ar trebui să se opună tuturor formelor de corupție, inclusiv a extorcării și luării de mită.

Protecția datelor cu caracter

A. REZUMAT EXECUTIV

1. Cine este responsabil pentru legea privind protecția datelor?
Responsabil i. S. d. Protecția datelor este bb-net media GmbH, Lisbonstrasse 4 97424 Schweinfurt.

2. Sunt utilizate cookie-urile și instrumentele de analiză pe site-ul web?
Da. Detalii despre scopul lor și opțiunile pentru ștergere pot fi găsite în secțiunea Setări de confidențialitate pentru bb-net.de, precum și Setări de confidențialitate pentru shop.bb-net.de.

3. Unde și pentru cât timp stocăm datele dvs. personale?
Pentru operațiunile de procesare pe care le realizăm pe site-ul web, specificăm cât timp sunt stocate datele de către noi și când acestea sunt șterse sau blocate. Dacă nu este specificat mai jos o perioadă de stocare expresă, datele dvs. personale vor fi șterse sau blocate imediat ce scopul sau baza legală pentru stocare nu se mai aplică. Datele dvs. vor fi stocate doar pe serverele din Germania.

4. Transmitem datele dvs. către terți?
Nu. Nu transmitem datele dvs. către terți neautorizați. Cu toate acestea, utilizăm furnizorii de servicii externi ca parte a operațiunilor noastre de procesare și pentru a ne ocupa de tranzacțiile noastre comerciale (de exemplu, pentru domeniile IT, logistică, telecomunicații, vânzări și marketing). Aceștia acționează numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și au fost obligați contractual în temeiul Art. 28 GDPR să respecte reglementările privind protecția datelor și să ia măsurile necesare de securitate a datelor pentru a vă proteja datele împotriva pierderilor și a accesului neautorizat în orice moment.

5. Există o obligație de a furniza date cu caracter personal?
Nu. Nu facem în prealabil încheierea contractelor cu noi, depinzându-ne de furnizarea de date cu caracter personal în prealabil. Pentru dvs., în calitate de client, nu există, practic, nicio obligație legală sau contractuală de a ne furniza datele dvs. personale. Cu toate acestea, este posibil să fim capabili să oferim anumite oferte într-o măsură limitată sau deloc dacă nu furnizați datele necesare (de exemplu, comenzi din magazinul web).

6. Cu cine puteți contacta dacă aveți întrebări?
Dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor, vă rugăm să contactați [e-mail protejat].

B. INFORMAȚII PRIVATE

A se vedea punctul B) 1. până la 9.

B 1. Informații generale privind protecția datelor

1.1 Domeniu de aplicare
Aceste informații privind protecția datelor se aplică prelucrării datelor cu caracter personal la accesarea și utilizarea site-ului web „bb-net.de” și a magazinului web care poate fi accesat prin intermediul acestuia („shop.bb-net.de”).

1.2 Controler
Organismul responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în sensul Art. 4 Nr. 7 DS-GVO este bb-net media GmbH, Lisbon Str. 4 97424 Schweinfurt, e-mail: [e-mail protejat]

1.3 Ofițer pentru protecția datelor
Responsabilul companiei noastre cu protecția datelor vă stă la dispoziție în orice moment pentru toate întrebările și ca persoană de contact în domeniul protecției datelor. Datele sale de contact sunt: ​​domnul Andreas Pohl, Pohl Consulting Team GmbH, Mengeringhäuser Str. 15, 34454 Bad Arolsen, e-mail: [e-mail protejat]

B 2. Prelucrarea datelor când vizitați site-ul nostru web

2.1 fișiere jurnal

(1) Când vizitați site-ul web, colectăm așa-numitele date de acces și le salvăm într-un fișier de jurnal (așa-numitul fișier jurnal). Aceste date de acces includ și adresa IP. În plus, fișierul jurnal conține numele site-ului web pe care l-ați accesat, fișierul accesat, data și ora accesului, cantitatea de date transferate și notificarea accesului cu succes, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, așa-numita adresă URL de referință ( pagina vizitată anterior) și furnizorul solicitant sunt salvate.

(2) Colectăm astfel de informații tehnice numai pentru optimizarea tehnică a site-ului, în scopul securității infrastructurii noastre tehnice și astfel încât site-ul să fie afișat corect. Interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor se află și în aceste scopuri. Baza legală este articolul 6 Paragraful 1 lit. f) GDPR.

(3) Fișierele jurnal sunt stocate pe baza unui contract corespunzător de procesare a comenzilor (Art. 28 GDPR) de către furnizorul și operatorul serverului nostru web (1 & 1 Telecommunication SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur. Fișierele jurnal sunt salvate automat două (2) luni mai târziu Colecția a fost ștearsă.

2.2 Cookies

(1) Folosim cookie-uri pe site-ul nostru web. Pentru detalii despre aceste cookie-uri, inclusiv scopul lor și durata de stocare, precum și opțiunile de ștergere, vă rugăm să consultați Setări de protecție a datelor pentru ankauf.bb-net.de, precum și Setări de confidențialitate pentru shop.bb-net.de.

(2) Prelucrarea datelor cu ajutorul „cookie-urilor necesare / esențiale” are loc în baza articolului 6 alineatul (1) f) GDPR, deoarece altfel nu va fi posibilă accesarea sau funcțiile de bază ale site-ului web vor fi restricționate. Utilizarea preferințelor / statisticilor sau a așa-numitelor cookie-uri de marketing necesită consimțământul dvs. și se bazează pe articolul 6 alineatul (1) a GDPR.

2.3 Utilizarea instrumentelor de analiză și performanță

(1) Așa-numitele instrumente de analiză și performanță sunt utilizate pe site-ul nostru web, cu ajutorul căruia putem evalua comportamentul utilizatorilor vizitatorilor noștri în scopul optimizării serviciilor și ofertelor noastre de pe site-ul web. Cu aceste instrumente z. De exemplu, se poate examina cum și unde vin vizitatorii pe site-ul nostru sau care sunt zonele de pe un site web vizitate în mod deosebit.

(2) Temeiul legal pentru prelucrarea datelor care are loc este articolul 6 alineatul (1) lit. a) GDPR, adică avem nevoie de consimțământul dvs. prealabil pentru a utiliza aceste instrumente. Pentru detalii despre instrumentele de analiză și performanță utilizate pe site-ul web, inclusiv opțiunile de ștergere a acestora, vă rugăm să consultați Setări de confidențialitate pentru bb-net.de, precum și Setări de confidențialitate pentru shop.bb-net.de(Statistici).

2.4 Utilizarea instrumentelor de marketing

Site-ul nostru nu folosește în prezent niciunele așa-numite instrumente de marketing.

B 3. Magazin web

3. Magazin web

(1) Dacă doriți să comandați produse prin intermediul magazinului nostru web, trebuie să vă autentificați sau să vă înregistrați. Pentru aceasta avem nevoie de următoarele date personale: prenumele, adresa, adresa de livrare, adresa de facturare, adresa de e-mail, numele managerului și persoana de contact. După înregistrare, veți primi acces la portalul nostru pentru clienți (folosind un nume de utilizator și o parolă).

(2) Procesăm toate datele exclusiv pentru a vă permite (sau persoana de contact a companiei dvs.) să acceseze webshop-ul nostru (autentificare), precum și pentru a putea prelua, procesa și prelucra comanda. Baza legală pentru prelucrarea datelor care are loc este articolul 6 alineatul (1) lit. b) GDPR.

(3) Stocăm datele colectate pentru inițierea contractului (de exemplu, înregistrarea) și prelucrarea pe toată durata relației de afaceri cu dvs., dar cel puțin până la expirarea oricăror perioade de garanție. După efectuarea unei comenzi sau a unei comenzi, datele personale vor fi păstrate pentru o perioadă de cinci (5) ani, cu excepția cazului în care ne solicitați să o ștergem în prealabil. Orice perioade de păstrare în temeiul legislației fiscale și comerciale rămân neafectate (art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR).

B 4. Zona de contact

(1) Oferim un formular de contact pe site-ul nostru web pentru a răspunde întrebărilor părților interesate și utilizatorilor și pentru a furniza informații despre serviciile noastre. Datele personale colectate în acest mod includ adresa de e-mail, numele și mesajul / cererea dvs.

(2) Stocăm datele dumneavoastră pentru o perioadă maximă a oricărei relații contractuale rezultate cu dvs. (Art. 6 Alin. 1 lit. b) GDPR). Dacă o astfel de relație contractuală nu există sau nu apare ca urmare a solicitării, vă vom șterge datele în cel mult nouă (9) luni de la ultimul contact cu dvs.

B 5. Apăsați lista de expediere și buletinul informativ

(1) Înregistrându-vă pentru lista de distribuție de presă sau pentru newsletter-ul nostru, veți primi informații despre produsele și serviciile noastre. Baza legală pentru prelucrarea datelor colectate în timpul înregistrării (nume, adresă de e-mail, număr de telefon) este articolul 6 alineatul (1) lit. a) GDPR.

(2) Dacă nu mai doriți să primiți informațiile, puteți să vă opuneți în orice moment primirii și procesării datelor asociate și să vă dezabonați în consecință, fără a afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului până la revocare.

B 6. Portalul aplicațiilor

Detalii despre tipul și domeniul de prelucrare a datelor în legătură cu o aplicație prin intermediul site-ului nostru web pot fi găsite separat în Informații privind protecția datelor pentru solicitanți și angajați.

B 7. Media socială și pagini de fani

(1) Operam apariții pe următoarele platforme și rețele online pentru a interacționa cu clienții potențiali sau existenți, pentru a face schimb de idei cu părțile interesate și utilizatorii sau pentru a face reclame de oferte și servicii:

Facebook
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda
https://www.facebook.com/about/privacy
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Instagram
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda
http://instagram.com/about/legal/privacy/

Google / YouTube
Google Ireland Limited, Gordon House, strada Barrow, Dublin 4, Irlanda
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA
https://twitter.com/de/privacy

A renunța:
https://twitter.com/personalization

LinkedIn
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlanda
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

XING
XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Germania
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

(2) Operam site-urile noastre web în așa-numita responsabilitate comună (protecția datelor) cu furnizorii. În calitate de controlor, prelucrăm datele pe care le partajați sau le publicați direct prin intermediul platformelor și rețelelor online (de exemplu, prin funcții de comentarii și chat) pentru a interacționa cu dvs. sau pentru a face schimb de idei cu dvs. Ca parte a acestei interacțiuni, putem primi, de asemenea, date statistice de la operatorii platformei cu privire la „canalele și paginile noastre de fan”. Acestea includ B. Informații despre interacțiuni, aprecieri, comentarii sau informații rezumate și statistici (de exemplu, adresa IP; originea urmăritorilor) care ne ajută să aflăm ceva despre interacțiunile cu site-ul nostru. Baza legală pentru prelucrarea datelor în domeniul nostru de responsabilitate este Art. 6 Alin. 1 S. 1 lit. f) GDPR.

(3) Cu toate acestea, furnizorii menționați anterior prelucrează și date pe propria răspundere. Nu avem nicio influență asupra datelor prelucrate de furnizor sub propria răspundere, în conformitate cu propriile condiții de utilizare și protecție a datelor. Am dori să subliniem că atunci când sunați la furnizorii menționați mai sus u. Alte date (de exemplu, despre utilizarea dvs. și „comportamentul de navigare”) pot fi colectate și, eventual, transmise furnizorului. Vă rugăm să rețineți, de asemenea, că, în cazul unei interacțiuni prin intermediul mass-media menționate anterior, datele pot fi prelucrate și în afara zonei Uniunii Europene, prin care furnizorii s-au angajat să respecte standardele de protecție a datelor din UE. În plus, datele despre utilizatori sunt prelucrate de obicei în scopuri de cercetare de piață și publicitate. Deci z. B. din comportamentul de utilizare și interesele rezultate ale utilizatorilor, sunt create profiluri de utilizare. Profilurile de utilizare pot fi utilizate la rândul lor pentru B. Pentru a plasa reclame în interiorul și în afara platformelor care probabil corespund intereselor utilizatorilor. Puteți găsi mai multe informații despre acest lucru în informațiile privind protecția datelor ale furnizorului respectiv.

(4) În măsura în care avem date personale de la dvs. în legătură cu utilizarea platformelor și rețelelor online, vă rugăm să ne adresați preocupările dvs. Dacă doriți, de asemenea, să afirmați drepturi împotriva unui furnizor specific, vă rugăm să contactați persoana responsabilă.

B 8. Plugin-uri și widget-uri

8.1 Informații generale despre plugin-uri de la Google

Ca parte a utilizării următoarelor pluginuri pe site-ul nostru web, Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlanda) colectează de obicei adresa dvs. IP și deci informațiile pe care le utilizați serviciul corespunzător și Ați accesat subpagina. Dacă sunteți conectat la Google, datele dvs. vor fi alocate direct în contul dvs. Google stochează profilurile de utilizare și le poate folosi în scopuri de publicitate și / sau de cercetare de piață. În acest sens, Google acționează ca controlor (art. 26 GDPR). Nu avem nicio influență asupra datelor colectate și a operațiunilor de prelucrare a datelor. De asemenea, nu suntem conștienți de sfera de colectare a datelor, scopurile sau perioadele de stocare. Aveți dreptul de a vă opune creării acestor profiluri de utilizator, deși trebuie să contactați Google pentru a exercita acest drept. Mai multe informații despre scopul și sfera de colectare și prelucrare a datelor pot fi găsite în declarațiile de protecție a datelor Google, disponibile la http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. De asemenea, veți găsi informații suplimentare cu privire la drepturile dvs. în această privință și setați opțiuni pentru a vă proteja confidențialitatea.

8.2 Google reCAPTCHA

Folosim serviciul reCAPTCHA de la Google ca parte a opțiunilor de contact. reCAPTCHA este utilizat pentru a diferenția dacă o intrare este făcută de un om sau în mod necorespunzător prin procesarea automată și automată (de exemplu, prin așa-numitele roboți). Interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor se află și în aceste scopuri. Baza legală este articolul 6 Paragraful 1 lit. f) GDPR. Mai multe informații despre reCAPTCHA și declarația de protecție a datelor Google pot fi găsite în următoarele link-uri: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ și https://www.google.com/recaptcha/intro/ android.html.

8.3 Hărți Google

Pe site-ul nostru web folosim oferta Google Maps, cu ajutorul căreia putem afișa hărți interactive direct pe site-ul web și, astfel, permitem utilizarea convenabilă a funcției de hartă (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR). Mai multe informații despre scopul și sfera de colectare a datelor și prelucrarea acestora pot fi găsite la www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8.4 Traducere Google

Folosim instrumentul Google Translate de pe site-ul nostru web pentru a afișa conținutul paginii noastre în limbi străine pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor pentru utilizatorii de limbi străine. Aceasta include, de asemenea, interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor de mai sus de către furnizorul terț. Baza legală este art. 6 alin. 1 S. 1 lit. f) GDPR. Puteți găsi informații despre scopul și sfera colectării și procesării datelor de către Google în anunțul de protecție a datelor enumerat mai jos: http://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/

8.5 Fonturi Google și Font minunat

Site-ul nostru folosește, de asemenea, fonturi furnizate de Google (Google Fonts) și Font Awesome (Fonticons, Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, SUA) pentru afișarea uniformă a fonturilor. Când apelați o pagină, browserul dvs. încarcă fonturile web necesare în cache-ul browserului dvs. pentru a afișa corect textele și fonturile. În acest scop, browserul pe care îl utilizați trebuie să se conecteze la serverele furnizorilor menționați. Acest lucru le oferă acestor furnizori u. Este posibil să știți că site-ul nostru web a fost accesat prin adresa dvs. IP. Utilizarea fonturilor web are loc în interesul unei prezentări uniforme și atrăgătoare a ofertelor noastre online (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR). Mai multe informații despre fonturile web Google pot fi găsite la https://developers.google.com/fonts/faq și https://www.google.com/policies/privacy. Puteți găsi informații despre Font Awesome la https://www.fontawesome.com și în politica de confidențialitate Font Awesome: https://www.fontawesome.com/privacy.

8.6 Rețea de livrare de conținut GStatic Google Static Content și Cloudflare

Pe site-ul nostru web folosim așa-numita Content Delivery Network (CDN) a furnizorului de servicii Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, SUA („Cloudflare”) și GStatic, un CDN de la Google. Utilizarea acestor rețele de livrare de conținut ne ajută, printre altele, să optimizăm viteza de încărcare a site-ului nostru. CDN determină reducerea timpului de încărcare a bibliotecilor și fonturilor Java Script obișnuite, deoarece fișierele sunt transferate de pe servere rapide, locale sau subutilizate (art. 6 alin. 1 lit. f DS-GVO). Pentru utilizarea CDN, prelucrarea adresei dumneavoastră IP este necesară din punct de vedere tehnic, astfel încât conținutul să poată fi trimis către browserul dumneavoastră. Pentru mai multe informații, consultați politica de confidențialitate a Cloudflare la: https://www.cloudflare.com/privacypolicy. Puteți găsi mai multe informații despre protecția datelor la GStatic la https://policies.google.com/privacy.

9. Jivochat

Folosim serviciul de chat JivoChat de pe site-ul nostru pentru a ne ușura contactul cu vizitatorii. Interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor se află și în această opțiune simplificată de comunicare. Baza legală este articolul 6 Paragraful 1 lit. f) GDPR. Furnizorul este JivoSite Inc., 525 W. Remington Drive, Sunnyvale, CA 94087, SUA. Chat-ul poate fi folosit în mod complet anonim și este folosit pentru a sfătui părțile interesate și clienții cu privire la selecția produsului și la întrebările produsului. Furnizorul de servicii colectează și stochează date anonimizate în scopul analizei web și pentru a opera sistemul de chat live pentru a răspunde la solicitările de asistență live. Profilele de utilizare pot fi create din aceste date anonimizate sub un pseudonim.

10. SalesViewer

Ca parte a SalesViewer, pe site-ul web este utilizat un cod de urmărire bazat pe JavaScript, cu ajutorul căruia sunt determinate următoarele informații:
Numele, originea și industria companiei care a vizitat, sursa / solicitantul companiei vizitate, cuvântul cheie, comportamentul vizitatorului (pagini vizitate, ora vizitei, durata vizitei). Nu sunt stocate module cookie sau fișiere similare pe dispozitivele finale ale vizitatorilor site-ului. Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul web al sistemului de analiză web https://www.salesviewer.com/de/datenschutz.

C. DREPTURILE TALE

Aveți dreptul de a solicita confirmare de la noi oricând cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și dreptul la informații despre aceste date cu caracter personal. În plus, aveți dreptul de a corecta, șterge și restricționa prelucrarea datelor, precum și dreptul de a vă opune oricând prelucrării datelor cu caracter personal sau de a vă revoca consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor în orice moment sau de a solicita transferul de date. Vă rugăm să trimiteți prin e-mail toate solicitările de informații, cererile de informații, revocări sau obiecții la prelucrarea datelor [e-mail protejat]. În plus, aveți dreptul de a face plângere la o autoritate de supraveghere în cazul încălcării protecției datelor.

Note privind dreptul special de obiecțiune
De asemenea, aveți dreptul, din motive care decurg din situația dvs. particulară, să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă sunt legate, care, printre altele, se bazează pe articolul 6 Paragraful 1 lit. e) sau f) DS-GVO are loc, pentru a formula o obiecție conform Art. 21 DS-GVO. Vom înceta procesarea datelor dvs. cu caracter personal dacă nu putem demonstra motive legitime obligatorii de prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau dacă prelucrarea servește pentru a afirma, exercita sau apăra revendicări legale. Dacă doriți să folosiți dreptul de obiecțiune, va fi suficient și un e-mail [e-mail protejat].

În conformitate cu cerințele Art. 13 și 14 GDPR, vă informăm în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și a drepturilor dvs. în această privință. Ce date sunt prelucrate în detaliu și modul în care acestea sunt utilizate depinde în mare măsură de serviciile solicitate sau convenite prin contract.

1. Cine este responsabil pentru procesarea datelor dvs. personale și cu cine vă puteți contacta?

Responsabil pentru prelucrarea datelor este:

bb-net media GmbH
Strada Lisabona 4a
97424 Schweinfurt, Germania
T +49 9721/64 694 - 0
E-mail: [e-mail protejat]

Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor la următoarea adresă:

Andreas Pohl i. H. Pohl Consulting Team GmbH
Mengeringhauser Strasse 15
34454 Bad Arolsen, Germania
T + 49 5691 8900
E-mail: [e-mail protejat]

2. Ce date folosim și cum le colectăm?

În ceea ce privește inițierea afacerii și prelucrarea ulterioară a relației de afaceri, prelucrăm date de la partenerii noștri de afaceri sau de la persoanele de contact pe care le-am primit direct de la aceștia sau de la alți terți autorizați (de exemplu, pentru a îndeplini contracte sau pe baza consimțământului dat). Pe de altă parte, prelucrăm date în această privință pe care le obținem din surse accesibile publicului (de exemplu, registrul comercial). Categoriile de date prelucrate sunt următoarele:

Persoane interesate:

 • Datele personale / de contact (de exemplu, nume, prenume, sex, formularul companiei, numere de telefon, fax, e-mail
 • Date de comunicare în legătură cu corespondența (e-mailuri, corespondență)

Clienți, furnizori, furnizori de servicii:

 • Date personale / de contact (de ex. Nume, prenume, sex, formularul companiei, numere de telefon, fax, e-mail)
 • Date despre contract și facturare (de exemplu, detalii bancare, bunuri și servicii comandate, date de facturare)
 • Numere de identificare fiscală
 • Date de comunicare în legătură cu corespondența (e-mailuri, corespondență)
 • Evaluări de credit

3. În ce scopuri și pe ce bază legală sunt prelucrate datele dumneavoastră?

Prelucrarea datelor de către bb-net media GmbH are loc pentru îndeplinirea sarcinilor dvs. de afaceri, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), a Legii federale privind protecția datelor (BDSG) și a tuturor celorlalte legi relevante (de exemplu, HGB, AO etc.)

3.1 Pe baza consimțământului în conformitate cu art. 6 Alineatul 1 lit. un GDPR

Dacă ne-ați dat consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri specifice (de exemplu, pentru buletine informative), legalitatea acestei prelucrări este dată pe baza consimțământului dumneavoastră. Consimțământul dat poate fi retras în orice moment cu efect viitor. Acest lucru se aplică și revocării declarațiilor de consimțământ care ne-au fost date înainte de intrarea în vigoare a GDPR. Rețineți că revocarea va avea efect doar în viitor, procesarea care a avut loc înainte de revocare nu este afectată.

3.2 Pentru punerea în aplicare / îndeplinirea unui contract sau pentru măsuri precontractuale în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) lit. b GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc pentru îndeplinirea contractelor cu clienții, furnizorii și furnizorii noștri de servicii. Aceasta include, de asemenea, punerea în aplicare a măsurilor precontractuale, la solicitarea partenerului de afaceri.

3.3 În contextul ponderării intereselor în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) lit. f GDPR

Dacă este necesar, vă prelucrăm datele dincolo de îndeplinirea efectivă a contractului pentru a ne proteja interesele legitime sau cele ale terților. Acestea sunt, de exemplu:

 • Afirmarea cererilor legale și apărarea în litigiile legale
 • scopuri administrative interne ale bb-net media GmbH
 • Garanția securității IT și a operațiunilor IT
 • Măsuri de securitate a clădirilor, protecție a proprietăților și a furtului prin controlul accesului și înregistrare video
 • Publicitate, în măsura în care ați consimțit la utilizarea datelor dumneavoastră
 • Examinarea și optimizarea procedurilor de contact direct cu clienții
 • Recuperarea și transmiterea datelor de la agențiile de credit pentru verificări de credit
3.4 Datorită cerințelor legale în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. c GDPR sau în interes public, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) lit. e GDPR

În plus, suntem supuși diferitelor obligații legale pentru a îndeplini cerințele legale (de exemplu, reglementări fiscale și comerciale), care fac ca prelucrarea datelor personale să fie necesară.

4. Cine vă va primi datele?

În cadrul companiei noastre, doar acele poziții și persoane au acces la datele dvs. care au nevoie de acestea pentru a îndeplini obligațiile noastre contractuale și legale sau scopurile menționate mai sus. Furnizorii de servicii și agenții vicari folosiți de noi pot primi, de asemenea, date în acest scop.
Datele vor fi transmise în afara companiei numai dacă acest lucru este necesar în scopurile menționate anterior, dacă există obligații legale sau dacă v-ați dat consimțământul. Toți destinatarii sunt obligați să respecte protecția datelor din partea lor.

În aceste condiții, destinatarii datelor personale pot fi:

 • Organisme și instituții publice (de exemplu, autorități fiscale) dacă există o obligație legală sau oficială,
 • Procesoarele către care transmitem date cu caracter personal pentru a desfășura relația de afaceri cu dvs. (de exemplu, tranzacții de plată, contabilitate),
 • locurile pentru care ne-ați dat consimțământul dvs. pentru transferul de date,
 • Birouri de credit pentru cecuri de credit,
 • Furnizor de servicii logistice,
 • Avocați și companii de asigurări pentru soluționarea creanțelor și afirmarea creanțelor.

În principiu, nu există niciun transfer către destinatari în țări din afara UE sau SEE (așa-numitele țări terțe). Dacă, în cazuri individuale, datele ar trebui transferate către țări terțe, aceasta este necesară fie pentru executarea contractului, are loc în contextul procesării comenzilor, este cerută de lege sau are loc pe baza consimțământului pe care ni l-ați acordat.

Dacă furnizorii de servicii sunt utilizați în țări terțe, transferul are loc, în general, numai dacă Comisia UE a confirmat un nivel adecvat de protecție a datelor în țara terță sau alte garanții adecvate de protecție a datelor în sensul articolului 44 ff ) disponibil.

5. Cât timp vor fi stocate datele dvs.?

Procesăm și stocăm datele dvs. personale atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate în secțiunea 3. Trebuie menționat că multe dintre relațiile noastre de afaceri sunt pe termen lung. Dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale, acestea trebuie șterse periodic, cu excepția cazului în care prelucrarea lor temporară suplimentară este necesară în următoarele scopuri:

 • Îndeplinirea perioadelor comerciale și de păstrare a impozitelor, de exemplu, conform Codului comercial (HGB) sau Codului fiscal (AO). Termenele specificate acolo sunt de până la 10 ani.
 • Păstrarea dovezilor în cadrul statutului limitărilor (de ex. §§ 195 ff. BGB). Perioada de păstrare este de obicei de 3 ani, în anumite cazuri poate fi de până la 30 de ani.

6. Ce drepturi de protecție a datelor aveți?

Fiecare persoană vizată are dreptul să:

 • Informații conform Art. 15 GDPR
 • Corecție conform Art. 16 GDPR
 • Ștergerea conform Art. 17 GDPR
 • Restricția procesării conform Art. 18 GDPR
 • Portabilitatea datelor conform Art. 20 GDPR
 • Obiecție de la art. 21 GDPR

Restricțiile în conformitate cu secțiunile 34 și 35 BDSG se aplică dreptului la informație și dreptului la ștergere. În plus, există un drept de apel la autoritatea de supraveghere responsabilă pentru protecția datelor (art. 77 GDPR coroborat cu secțiunea 19 BDSG).
Puteți revoca oricând consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Acest lucru se aplică și revocării declarațiilor de consimțământ care ne-au fost date înainte de intrarea în vigoare a GDPR. Vă rugăm să rețineți că revocarea va avea efect numai în viitor. Procesarea care a avut loc înainte de revocare nu este afectată.

7. Există o obligație din partea dvs. de a furniza date?

Furnizarea de date cu caracter personal pentru stabilirea, executarea, îndeplinirea unui contract sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale nu este de obicei impusă de lege sau de contract.
Prin urmare, nu sunteți obligat să furnizați informații despre datele cu caracter personal. Vă rugăm să rețineți, însă, că acestea sunt de obicei necesare pentru decizia de a încheia un contract, de a îndeplini contractul sau pentru măsuri precontractuale.

Dacă nu ne furnizați date personale, este posibil să nu putem lua o decizie în cadrul măsurilor contractuale. Vă recomandăm întotdeauna să furnizați doar datele personale care sunt necesare pentru încheierea contractului, pentru îndeplinirea contractului sau pentru măsurile precontractuale.

8. Există o decizie automată (inclusiv profilare)?

Nu folosim luarea automată a deciziilor în conformitate cu articolul 22 GDPR pentru a stabili, implementa și încheia relația de afaceri. Nu există nici un profil.

Aceste informații privind protecția datelor vă informează despre prelucrarea datelor cu caracter personal la bb-net media GmbH (în continuare bb-net). Datele personale aparțin Art. Nr. 4 GDPR toate informațiile care pot fi legate de o persoană fizică, în special prin atribuirea unui identificator, cum ar fi un nume sau un număr de personal cu care persoana dvs. poate fi identificată. bb-net prelucrează datele cu caracter personal exclusiv într-un scop specific și cu bună-credință, în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor.

* Din motive de mai bună lizibilitate, numele feminine și masculine nu sunt utilizate. În ceea ce privește termenii neutri sau masculini, toți angajații trebuie înțeleși, indiferent de sex.

1. Numele și datele de contact ale persoanei responsabile

bb-net media GmbH
Reprezentat de directorul Michael Bleicher
Strada Lisabona 4a
97424 Schweinfurt, Germania

Tel: + 49 (0) 9721 6469 40
E-mail: [e-mail protejat]

2. Numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Andrew Pohl
Pohl Consulting Team GmbH
Mengeringhauser Strasse 15
34454 Bad Arolsen, Germania

E-mail: [e-mail protejat]

3. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Bazele legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal la bb-net sunt:

 • 6 alin.1 (a) GDPR - prelucrare cu acordul persoanei vizate,
 • 6 Alineatul (b) GDPR - prelucrare în scopuri pre-contractuale și contractuale;
 • 6 alin.1 (c) GDPR - prelucrarea pentru îndeplinirea obligațiilor legale,
 • 6 Paragraful 1 (f) GDPR - prelucrare pentru a proteja interesele legitime ale bb-net sau ale unei terțe părți, cu excepția cazului în care protejează interesele, drepturile fundamentale și libertățile persoanelor vizate,
 • 88 GDPR în colaborare cu Secțiunea 26 BDSG - procesare în scopul relației de muncă.

4. Scopurile colectării și procesării

bb-net colectează, procesează și utilizează date cu caracter personal: 

 • în scopul punerii în aplicare a forței de muncă și a altor relații contractuale, 
 • pentru scopuri permise în contextul activităților noastre de afaceri, precum și pentru protejarea intereselor legitime legate, de ex. B. în legătură cu inițierea unui contract de muncă, a unei relații de afaceri sau a unei părți interesate, 
 • în contextul îndeplinirii cerințelor și obligațiilor legale de cooperare. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât cele menționate mai sus nu are loc. Înainte de a prelucra datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele menționate mai sus, bb-net vă va informa despre această prelucrare și, dacă este necesar, vă va obține consimțământul. 

În scopurile menționate mai sus, z. B. în detaliu includ: 

 • Prelucrarea cererilor, 
 • Inițierea, implementarea și încetarea unui loc de muncă sau altul Relatie contractuala, 
 • Achiziționarea comenzilor clienților, 
 • Îndeplinirea comenzii, evaluarea nevoilor, 
 • Promovarea propriului portofoliu de servicii, 
 • Descoperirea unor posibile încălcări ale contractului sau infracțiuni, 
 • Determinarea performanței și managementul performanței, 
 • Tranzacții de plată, facturare, facturare și plată, garnituri, 
 • Administrarea personalului, planificarea personalului, managementul personalului, dezvoltarea și instruirea personalului, 
 • Securitatea și medicina muncii, 
 • Respectarea cerințelor legale, de ex. B. în conformitate cu legislația muncii, principiile dreptului fiscal și legislația securității sociale și obligațiile legale de cooperare, 
 • Prelucrarea contractelor de leasing,  
 • Cerere de beneficii din subvenții pentru angajare, 
 • scopuri administrative, organizaționale și statistice interne, asigurarea calității, 
 • Asigurarea securității și protecției metodelor și datelor de prelucrare împotriva accesului neautorizat, falsificării și utilizării neautorizate, 
 • Protejarea instalațiilor, echipamentelor și bunurilor companiei împotriva furtului și a altor avarii.

5. Informații personale și date cu caracter personal

bb-net colectează și prelucrează date cu caracter personal și informații personale în scopurile menționate mai sus. Colectarea și procesarea au loc în strictă conformitate cu principiile economiei datelor și limitarea scopului. Furnizarea datelor de către persoana în cauză este voluntară în afara relațiilor contractuale existente sau a obligațiilor legale rezultate. Chiar și în contractele de muncă, datele pot fi colectate în mod voluntar și transmise cu acordul persoanei în cauză. Datele sunt prelucrate atât în ​​format hârtie, cât și în format digital.

Aceste date includ în special:

 • toate tipurile de date de master (numele, titlul academic, adresa, data și locul nașterii, sexul, numărul personalului etc.),
 • Stare civilă, copii, soț, moștenitori, credincioși, apartenență religioasă și naționalitate,
 • Date ale solicitantului (cerere, curriculum vitae, certificate, dovezi ale școlii și formării profesionale, dovezi ale altor calificări educaționale, referințe, imagine),
 • toate tipurile de date contractuale (de exemplu, tipul de angajare, gradul de angajare, începutul / sfârșitul angajării, condițiile și taxele de performanță, detalii bancare etc.),
 • Date organizaționale (de exemplu, titlul postului, poziția, superiorul, locația, nivelul de conducere etc.),
 • Date privind salariile și salariile (de exemplu, datele de contabilitate a salariilor, detalii bancare, informații privind securitatea socială, informații despre realizarea salariilor etc.),
 • Date de performanță (de exemplu, evaluări, evaluări de competență, evaluări potențiale, date de evaluare pentru testul Structogramă, date privind determinarea salariilor, informații despre performanța la muncă, informații despre participarea la măsuri de formare în sfera de muncă, etc.),
 • Date de contact și comunicare de afaceri, inclusiv detalii de contact în rețele de socializare,
 • Date de profil, certificări, informații despre școală și formare profesională, cursuri de formare finalizate pentru educație și formare ulterioară și pentru calificări și alte calificări, precum ajutor de prim ajutor, dezastre, incendii și evacuare,
 • Programul de lucru, absența, vacanța, motivele absenteismului, timpul de călătorie și de călătorie, concediul de odihnă (plătit, neplătit, concediu de maternitate și de copil),
 • Permisii cum ar fi B. Drepturile de acces și drepturile de acces la sistemele IT,
 • Date de jurnal IT cum ar fi B. privind funcționarea și utilizarea echipamentelor, procedurilor și sistemelor de comunicare și prelucrare a datelor, precum și înregistrări din sistemul de supraveghere video;
 • Date privind resursele materiale emise și proprietățile companiei utilizate de către cei afectați,
 • Informații despre procedurile de descărcare și faliment,
 • date cu caracter personal din e-mail și corespondență, note extraoficiale,
 • Date istorice,
 • Date privind starea de ședere, permisul de muncă, statutul de înregistrare la agențiile de muncă sau agențiile care sunt implicate în implementarea securității de bază conform SGB ​​II sunt comandate, numărul de clienți al agenției de angajare, numărul comunității, numerele de asigurare,
 • Copii ale cărții de identitate, documente de înregistrare, cărți de identitate pentru persoanele cu handicap grav, permis de conducere,
 • Informații despre șederi la spital,
 • Informații privind managementul sănătății și integrării corporative, statutul de handicap sever și alte date de sănătate legate de muncă.

6. Durata depozitării

Datele cu caracter personal vor fi stocate numai de către bb-net atâta timp cât cunoașterea datelor este necesară în scopurile menționate anterior pentru care au fost colectate sau există cerințe legale sau contractuale de păstrare.

Perioade de păstrare legale diferite rezultă din legislația fiscală, dreptul muncii și reglementările legii securității sociale. Dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale, acestea sunt șterse în mod regulat, cu excepția cazului în care prelucrarea lor temporară suplimentară este necesară din motive legale.

7. Transmiterea de informații și date cu caracter personal

 1. Datele cu caracter personal sunt transmise sau dezvăluite de bb-net către organisme externe numai în măsura în care există permisiunea de a face acest lucru în conformitate cu reglementările privind protecția datelor.Acesta este cazul când: 
 • transmisia este prescrisă de o normă legală, 
 • transmisia servește la îndeplinirea unei relații contractuale, 
 • bb-net are un interes legitim în sensul scopurilor menționate anterior și transmiterea este permisă în conformitate cu reglementările privind protecția datelor, 
 • consimțământul persoanei vizate a fost obținut în prealabil. 

Destinatarii datelor cu caracter personal pot include: B. includ: 

 • Clienți, clienți și părți interesate, 
 • Agenți și contractori care furnizează un serviciu pentru bb-net (de exemplu, sarcini de prelucrare a datelor în centre de date externe, biroul fiscal pentru salarizare, Locator), 
 • Autorități (de exemplu, autorități fiscale și de securitate socială, agenții pentru ocuparea forței de muncă, furnizori de securitate de bază conform SGB II) și companii de asigurări, 
 • Reprezentanți legali, instanțe,  
 • Furnizori de educație și formare profesională, 
 • Firme de asigurari, 
 • Băncile, auditorii, 
 • Creditor, debitor terț. 

Dacă bb-net trimite date personale agenților, autorităților, furnizorilor de servicii sau clienților /-Acest lucru se face exclusiv în cadrul contractelor de procesare a comenzilor. 

În cazul în care este necesară consimțământul sau notificarea separată a persoanei în cauză pentru transmiterea datelor cu caracter personal, bb-net va obține consimțământul în prealabil sau va informa persoana în cauză în timp util. 

În măsura în care datele sunt transferate către țări terțe sau sunt divulgate organismelor din țări terțe, sunt respectate cerințe suplimentare. În conformitate cu aceste reglementări, un contract prescris de GDPR este încheiat între bb-net și agenția de prelucrare în conformitate cu clauzele contractuale standard ale UE. 

8. Drepturile dvs. de confidențialitate

Fiecare persoană vizată are dreptul să:

 • Informații conform Art. 15 GDPR,
 • Corecție conform Art. 16 GDPR,
 • Ștergere conform Art. 17 GDPR,
 • Restricția procesării conform Art. 18 GDPR,
 • Portabilitatea datelor conform Art. 20 GDPR,
 • Obiecție conform Art. 21 GDPR.

Restricțiile în conformitate cu secțiunile 34 și 35 BDSG se aplică dreptului la informație și dreptului la ștergere. În plus, există un drept de apel la o autoritate de supraveghere pentru protecția datelor, în conformitate cu. Art. 77 GDPR coroborat cu secțiunea 19 BDSG.

Puteți revoca oricând consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, contactând persoana responsabilă. Acest lucru se aplică și revocării declarațiilor de consimțământ care ne-au fost date înainte de intrarea în vigoare a GDPR. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment, cu efect viitor. Prin urmare, prelucrarea care a avut loc înainte de revocare nu este afectată de revocare.

Ne puteți trimite toate drepturile prin e-mail la [e-mail protejat] sau utilizați datele de contact din secțiunea „Responsabil”.

1. introducere

bb-net Media GmbH (denumit în continuare "bb-net") se angajează să respecte legile privind protecția datelor în cadrul responsabilității sale sociale. Această orientare privind protecția datelor se aplică bb-net în raport cu principiile de bază ale protecției datelor. Menținerea protecției datelor este o bază pentru relațiile comerciale de încredere pentru bb-net în proprietățile sale ca angajator și ca partener pentru partenerii săi de afaceri.

Ghidul de protecție a datelor creează una dintre condițiile-cadru necesare pentru transmiterea datelor între bb-net, clienți, părți interesate și alți parteneri de afaceri. Acesta garantează nivelul adecvat de protecție a datelor cerut de orientările europene de protecție a datelor și de legislațiile naționale.

Nu se folosește exclusiv din motive de mai bună lizibilitate, utilizarea corespunzătoare a limbajului masculin, feminin sau a diferitelor forme de limbaj. Forma de limbă masculină folosită aici este reprezentativă pentru sexul feminin sau divers. Același lucru este valabil și pentru forma de sex feminin, se aplică și în calitate de procură pentru sexul masculin sau sexul divers, se aplică și sexului divers, se aplică și ca procură pentru sexul masculin sau feminin.

2. domeniu

Această orientare pentru protecția datelor se aplică bb-net. Ghidul de protecție a datelor se extinde la toate procesările de date cu caracter personal. Date anonimizate, de ex. B. pentru evaluări sau investigații statistice, nu fac obiectul prezentei linii directoare privind protecția datelor. Cea mai recentă versiune a ghidurilor de protecție a datelor poate fi solicitată de la bb-net.

3. Aplicabilitatea dreptului de stat

Această orientare privind protecția datelor conține Regulamentul general european privind protecția datelor fără a înlocui legislația statului existentă. Suplimentează legea națională respectivă privind protecția datelor. Legea națională respectivă are prioritate dacă necesită abateri de la această orientare sau stabilește alte cerințe.

4. Principii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

4.1 Legalitate

La prelucrarea datelor cu caracter personal, drepturile personale ale persoanei în cauză trebuie protejate. Datele cu caracter personal trebuie colectate și prelucrate în mod legal.

4.2 Earmarking

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea loc numai în scopurile specificate înainte de colectarea datelor. Modificările ulterioare ale scopurilor sunt posibile numai într-o măsură limitată și necesită o justificare.

4.3 Transparență

Persoana vizată trebuie să fie informată despre gestionarea datelor lor. În principiu, datele personale trebuie colectate de la persoana în cauză. La colectarea datelor, persoana vizată trebuie să poată recunoaște cel puțin următoarele sau să fie informată în consecință despre:

 • identitatea organismului responsabil,
 • scopul prelucrării datelor,
 • Terți sau categorii de terți cărora le pot fi transmise datele.
4.4 Evitarea datelor și economia datelor

Înainte de prelucrarea datelor cu caracter personal, trebuie verificat dacă și în ce măsură acest lucru este necesar pentru atingerea scopului intenționat al prelucrării. Datele cu caracter personal nu pot fi păstrate în scopuri viitoare potențiale, cu excepția cazului în care legea sau statul o permit.

4.5 ștergere

Datele cu caracter personal care nu mai sunt necesare după expirarea perioadelor de păstrare legale sau de proces de afaceri trebuie să fie șterse. Dacă există indicații de interese legitime în aceste date în cazuri individuale, datele trebuie să rămână stocate până când interesul legitim a fost clarificat legal și verificat de bb-net.

4.6 Corectitudinea faptelor și date actualizate

Datele cu caracter personal trebuie să fie stocate corect, complet și - dacă este necesar - la zi. Trebuie luate măsuri adecvate pentru a se șterge, corecta, suplimenta sau actualiza datele neaplicabile, incomplete sau învechite.

4.7 Confidențialitatea și securitatea datelor

Secretul datelor se aplică datelor cu caracter personal. Acestea trebuie tratate confidențial în relații personale și asigurate prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate împotriva accesului neautorizat, prelucrării sau dezvăluirii ilegale, precum și pierderii, modificării sau distrugerii accidentale.

5. Admisibilitatea procesării datelor

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal este permisă numai dacă se acordă una dintre următoarele permisiuni. Un astfel de permis este, de asemenea, necesar în cazul în care scopul colectării, procesării și utilizării datelor cu caracter personal este schimbat din scopul inițial.

5.1 Date despre clienți, potențiali, parteneri și parteneri de afaceri
5.1.1 Prelucrarea datelor pentru inițierea, încheierea și rezilierea contractului

Datele cu caracter personal ale părților interesate, clienților, partenerilor sau partenerilor de afaceri în cauză pot fi prelucrate pentru a justifica, executa și înceta un contract. Aceasta include, de asemenea, îngrijirea partenerului contractual, cu condiția ca acesta să fie legat de scopul contractului. În perioada de derulare a unui contract - adică în faza de inițiere a contractului - prelucrarea datelor cu caracter personal pentru pregătirea ofertelor, pregătirea contractelor de achiziție sau servicii sau pentru îndeplinirea altor dorințe ale părții interesate care vizează încheierea unui contract este permisă. Părțile interesate pot fi contactate în timpul inițierii contractului, folosind datele pe care le-au furnizat. Orice restricții exprimate de partea interesată trebuie respectate.

5.1.2 Prelucrarea datelor în scopuri publicitare

Loialitatea clienților sau măsurile de publicitate necesită cerințe legale suplimentare. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri publicitare este permisă, cu condiția să fie compatibile cu scopul pentru care datele au fost colectate inițial. Persoana în cauză trebuie să fie informată despre utilizarea datelor sale în scopuri publicitare. Dacă datele sunt colectate exclusiv în scopuri publicitare, acestea sunt facultative de către persoana în cauză. Persoana vizată ar trebui să fie informată cu privire la natura voluntară a furnizării de date în aceste scopuri. Atunci când se comunică cu persoana vizată, trebuie obținut consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor lor în scopuri publicitare. Persoana vizată ar trebui să poată alege între canalele de contact disponibile, cum ar fi poștă electronică și telefon, în sfera de aplicare a consimțământului (consimțământul).

5.1.3 Consimțământ pentru prelucrarea datelor

Prelucrarea datelor poate avea loc pe baza consimțământului persoanei în cauză. Înainte de a da acordul, conform 4.3. din prezentul ghid de protecție a datelor. Din motive de probă, declarația de consimțământ trebuie obținută în scris sau în format electronic. În anumite circumstanțe, de ex. B. În cazul consilierii la telefon, consimțământul poate fi dat și oral. Emiterea lor trebuie să fie documentată.

5.1.4 Prelucrarea datelor pe baza permisiunii legale

Prelucrarea datelor cu caracter personal este permisă și în cazul în care dispozițiile legale de stat impun, necesită sau permit prelucrarea datelor. Tipul și sfera de prelucrare a datelor trebuie să fie necesare pentru prelucrarea datelor permise legal și se bazează pe aceste dispoziții legale.

5.1.5 Prelucrarea datelor pe baza interesului legitim

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea loc, de asemenea, dacă acest lucru este necesar pentru realizarea unui interes legitim al bb-net. Interesele legitime sunt, de obicei, legale (de exemplu, executarea cererilor restante) sau economice (de exemplu, evitarea întreruperilor contractuale). Procesarea datelor cu caracter personal pe baza unui interes legitim nu poate avea loc dacă în cazuri individuale există o indicație că interesele persoanei vizate demne de protecție depășesc interesul pentru prelucrare. Interesele demne de protecție trebuie verificate pentru fiecare prelucrare.

5.1.6 Prelucrarea datelor deosebit de sensibile

Prelucrarea datelor cu caracter personal deosebit de sensibile poate avea loc numai dacă acest lucru este impus de lege sau dacă persoana în cauză a consimțit în mod expres. Prelucrarea acestor date este permisă, de asemenea, dacă este absolut necesar pentru a afirma, exercita sau apăra revendicări legale împotriva persoanei vizate. Dacă este planificată prelucrarea datelor deosebit de sensibile, responsabilul cu protecția datelor trebuie informat în prealabil.

5.1.7 Date despre utilizator și internet

Dacă datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și utilizate pe site-uri web sau în aplicații, cei afectați trebuie informați despre acest lucru în avizele de protecție a datelor și, dacă este cazul, în avizele cookie. Anunțurile privind protecția datelor și, dacă este cazul, anunțurile privind cookie-urile trebuie să fie integrate astfel încât să fie ușor de recunoscut, direct accesibile și disponibile constant pentru cei afectați. Dacă profilurile de utilizare sunt create (urmărirea) pentru a evalua comportamentul de utilizare al site-urilor web și al aplicațiilor, cei afectați trebuie informați despre acest lucru în informațiile privind protecția datelor. Urmărirea personală poate avea loc numai dacă legislația națională permite acest lucru sau dacă persoana în cauză a consimțit. Dacă urmărirea are loc sub un pseudonim, persoana vizată ar trebui să i se ofere opțiunea de a face obiecțiuni în avizul de protecție a datelor (renunțare). Dacă accesul la datele cu caracter personal este activat pe site-uri web sau aplicații dintr-o zonă care este supusă înregistrării, identificarea și autentificarea persoanelor afectate trebuie să fie proiectate astfel încât să se obțină o protecție adecvată pentru accesul respectiv.

5.2 Date despre angajați
5.2.1 Prelucrarea datelor pentru relația de muncă

Pentru relația de muncă, datele personale necesare pentru stabilirea, implementarea și încetarea contractului de muncă pot fi prelucrate. La inițierea unei relații de muncă, datele personale ale solicitanților pot fi procesate. După respingere, datele solicitantului trebuie șterse luând în considerare termenele de probă, cu excepția cazului în care solicitantul a consimțit la stocarea suplimentară pentru un proces de selecție ulterioară. În relația de muncă existentă, prelucrarea datelor trebuie întotdeauna legată de scopul contractului de muncă, cu excepția cazului în care se aplică una dintre următoarele permisiuni pentru prelucrarea datelor.

Dacă este necesară colectarea de informații suplimentare despre solicitant de la o terță parte în timpul inițierii relației de muncă sau în relația de muncă existentă, trebuie luate în considerare cerințele legale naționale respective. În caz de îndoială, trebuie obținut acordul persoanei în cauză.

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care sunt în contextul relației de muncă, dar care nu sunt folosite inițial pentru îndeplinirea contractului de muncă, trebuie să existe o legitimare legală. Acestea pot fi cerințe legale sau consimțământul angajatului sau interesele legitime ale companiei.

5.2.2 Prelucrarea datelor pe baza permisiunii legale

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților este permisă și în cazul în care dispozițiile legale de stat impun, necesită sau permit prelucrarea datelor. Tipul și sfera de prelucrare a datelor trebuie să fie necesare pentru prelucrarea datelor permise legal și se bazează pe aceste dispoziții legale. Dacă există acțiuni legale pentru acțiune, trebuie luate în considerare interesele legitime ale salariatului.

5.2.3 Consimțământ pentru prelucrarea datelor

Prelucrarea datelor angajaților poate avea loc pe baza consimțământului persoanei în cauză. Declarațiile de consimțământ trebuie să fie date în mod voluntar. Consimțământul involuntar este ineficient. Din motive de probă, declarația de consimțământ trebuie obținută în scris sau în format electronic. Dacă circumstanțele nu permit acest lucru, consimțământul poate fi dat oral. În orice caz, emiterea lor trebuie să fie documentată în mod corespunzător. În cazul dezvăluirii informate și voluntare a datelor de către persoana în cauză, consimțământul poate fi asumat dacă legislația națională nu necesită consimțământ explicit. Înainte de a da acordul, conform 4.3. din prezentul ghid de protecție a datelor.

5.2.4 Prelucrarea datelor pe baza interesului legitim

Prelucrarea datelor personale ale angajaților poate avea loc și dacă acest lucru este necesar pentru realizarea unui interes legitim al bb-net. Interesele legitime sunt de obicei justificate legal (de exemplu, stabilirea, exercitarea sau apărarea creanțelor legale) sau economic (de exemplu, evaluarea angajaților).

Prelucrarea datelor cu caracter personal pe baza unui interes legitim nu poate avea loc dacă în cazuri individuale există o indicație că interesele salariatului demne de protecție depășesc interesul pentru prelucrare. Existența intereselor legitime trebuie verificată pentru fiecare procesare. Măsurile de control care necesită prelucrarea datelor angajaților pot fi efectuate numai dacă există o obligație legală în acest sens sau dacă există un motiv justificat. Chiar dacă există o cauză justificată, trebuie verificată proporționalitatea măsurii de control. Interesele legitime ale companiei în realizarea măsurii de control (de exemplu, respectarea dispozițiilor legale și a normelor interne ale companiei) trebuie să fie cântărite față de un posibil interes legitim al salariatului afectat de măsura în excluderea măsurii și poate fi realizat numai dacă acestea sunt adecvate . Interesele legitime ale companiei și eventualele interese legitime ale angajaților trebuie să fie determinate și documentate înainte de a lua măsuri. În plus, trebuie să se țină seama de orice alte cerințe care există în temeiul legislației naționale (de exemplu, drepturile la informație ale celor afectați).

5.2.5 Prelucrarea datelor deosebit de sensibile

Datele cu caracter personal deosebit de sensibile pot fi procesate numai în anumite condiții. Datele care sunt deosebit de demne de protecție sunt date despre originea rasială și etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența la sindicat sau sănătatea sau viața sexuală a persoanei în cauză. Datorită legislației statului, alte categorii de date pot fi clasificate drept deosebit de demne de protecție sau conținutul categoriilor de date poate fi completat diferit. De asemenea, datele referitoare la infracțiuni pot fi deseori prelucrate numai în condiții speciale stabilite de legea statului. Prelucrarea trebuie să fie permisă în mod expres sau prevăzută de legea statului. În plus, prelucrarea poate fi permisă dacă este necesar, astfel încât organismul responsabil să-și poată îndeplini drepturile și obligațiile în domeniul dreptului muncii. Angajatul poate, de asemenea, să consimte în mod voluntar la procesare. Dacă este planificată prelucrarea datelor deosebit de sensibile, responsabilul cu protecția datelor trebuie informat în prealabil.

5.2.6 Telecomunicații și internet

Sistemele de telefonie, adresele de e-mail, intranetul și internetul, precum și rețelele sociale interne sunt puse la dispoziție în principal de companie ca parte a sarcinilor operaționale. Sunt echipamente de lucru și resurse ale companiei. Acestea pot fi utilizate în cadrul dispozițiilor legale aplicabile și a orientărilor interne ale companiei.

Utilizarea privată este exclusă și interzisă în orice caz.

Din motive de securitate, utilizarea sistemelor telefonice, a adreselor de e-mail și a Internetului poate fi înregistrată pe o perioadă limitată de timp. Evaluările personale ale acestor date pot fi efectuate numai în caz de suspiciune concretă și justificată a încălcării legilor sau a liniilor directoare ale bb-net. Aceste controale pot fi efectuate numai de către zonele de cercetare, cu respectarea principiului proporționalității și a controlului responsabilului cu protecția datelor. Trebuie respectate legile naționale respective.

6. Transmiterea datelor cu caracter personal

Prelucrarea comenzii este atunci când un contractant este însărcinat să prelucreze date cu caracter personal, fără să i se atribuie responsabilitatea pentru procesul de afaceri asociat. În aceste cazuri, un contract de prelucrare a comenzii trebuie încheiat cu contractanți externi. Compania de punere în funcțiune își păstrează responsabilitatea pentru implementarea corectă a procesării datelor.

Antreprenorul poate prelucra datele cu caracter personal numai în conformitate cu instrucțiunile clientului. La plasarea comenzii trebuie respectate următoarele cerințe; departamentul de punere în funcțiune trebuie să asigure implementarea acestora.

 1. Antreprenorul trebuie să fie selectat în funcție de caracterul său adecvat pentru a garanta măsurile de protecție tehnică și organizațională necesare. Antreprenorul are siguranța. Art. 28 alin.3 lit. c, 32 GDPR, în special în legătură cu articolul 5 alineatul (1), paragraful 2 GDPR.
 2. Comanda trebuie plasată sub formă de text. Instrucțiunile de prelucrare a datelor și responsabilitățile clientului și ale contractantului trebuie documentate.
 3. Trebuie respectate standardele contractuale furnizate de responsabilul cu protecția datelor.
 4. Clientul trebuie să se convingă de respectarea obligațiilor contractantului înainte de începerea procesării datelor. Un contractant poate demonstra respectarea cerințelor de securitate a datelor, în special prin depunerea unei certificări adecvate. În funcție de riscul prelucrării datelor, controlul poate fi repetat în mod regulat pe durata contractului.
 5. În numeroase părți ale GDPR există obligații de protecție a datelor independente, care sunt, de asemenea, direcționate către procesator.
 6. 27 Paragraful 1 GDPR: Datoria de a numi un „reprezentant” se aplică și procesatorului.
 7. 30 alin.2 GDPR: Procesorul este obligat să păstreze directoare procedurale.
 8. 31 GDPR: Obligația de a coopera cu autoritatea de supraveghere a protecției datelor se aplică și procesatorului.
 9. 32 Aliniatul 1 GDPR: Obligația de a lua măsuri tehnice și organizaționale de securitate a datelor se aplică și procesatorului.
 10. 37 paragraful 1 GDPR: Obligația de a numi un responsabil de protecție a datelor companiei se aplică și procesatorului.
 11. 44 GDPR: Procesoarele trebuie să respecte, de asemenea, restricțiile privind transferul de date către țări terțe.

7. Prelucrarea datelor în numele

Un transfer de date cu caracter personal către destinatarii din afara bb-net sau către destinatarii din cadrul companiei este supus cerințelor de admisibilitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în secțiunea 5. Beneficiarul datelor trebuie să fie obligat să le utilizeze numai în scopurile specificate.

În cazul transferului de date de la terți la bb-net, trebuie să se asigure că datele pot fi utilizate în scopurile prevăzute.

8. Drepturile persoanei vizate

Orice persoană în cauză poate exercita următoarele drepturi. Afirmația dvs. trebuie prelucrată imediat de departamentul responsabil și nu trebuie să conducă la dezavantaje pentru persoana în cauză. Vă rugăm să rețineți următoarele:

8.1 Dreptul la informare - dezvăluire
 • Numele și datele de contact ale persoanei responsabile (eventual și reprezentantul)
 • Detalii de contact ale responsabilului cu protecția datelor
 • Scopul și temeiul legal al procesării
 • Interese legitime (pentru procesare conform Art. 6 GDPR)
 • Destinatari sau categorii de destinatari
 • Transmiterea în țări terțe sau către organizații internaționale
 • Durata depozitării
 • Existența unui drept la informație, corectare, ștergere, restricție, obiecție și portabilitatea datelor
 • Existența dreptului de retragere a consimțământului
 • Existența unui drept de apel la o autoritate de supraveghere
 • Informații despre furnizarea datelor este necesară prin lege sau contract sau este necesară pentru încheierea unui contract și despre posibilele consecințe ale ne furnizării acestora
 • Existența procesului decizional automatizat, inclusiv profilarea
 • Informații despre o posibilă schimbare în scopul prelucrării datelor
Dreptul 8.2 la informație
 • Scopurile procesării datelor
 • Categorii de date
 • Destinatari sau categorii de destinatari
 • Durata depozitării
 • Dreptul la corectare, ștergere și obiecție
 • Dreptul de apel la o autoritate de supraveghere
 • Originea datelor (dacă nu sunt colectate de la persoanele vizate)
 • Existența procesului decizional automatizat, inclusiv profilarea
 • Transmiterea într-o țară terță sau către o organizație internațională
8.3 Dreptul la corectare și ștergere

există întotdeauna când

 • stocarea datelor nu mai este necesară,
 • persoana vizată și-a retras consimțământul pentru prelucrarea datelor,
 • datele au fost prelucrate ilegal,
 • există o obligație legală de a șterge în conformitate cu legislația UE sau națională.

9. Procesarea confidențialității

Datele cu caracter personal sunt supuse secretului datelor. Angajaților li se interzice colectarea, prelucrarea sau utilizarea neautorizată. Orice prelucrare pe care un angajat o întreprinde fără să i se încredințeze în contextul îndeplinirii sarcinilor sale și că este autorizat în mod corespunzător este neautorizată. Principiul necesității cunoașterii se aplică: angajații pot avea acces la datele cu caracter personal numai dacă și în măsura în care acestea sunt necesare pentru sarcinile respective. Aceasta necesită divizarea și separarea atentă a rolurilor și responsabilităților, precum și punerea în aplicare și menținerea acestora în cadrul conceptelor de autorizare.

Angajații nu pot utiliza datele personale în scopuri private sau comerciale, să le transmită persoanelor neautorizate sau să le facă accesibile în orice alt mod. Supraveghetorii trebuie să informeze angajații lor despre obligația de a păstra secretul de date la începutul relației de muncă. Această obligație continuă chiar și după încheierea relației de muncă.

10. Securitatea procesării

Datele cu caracter personal trebuie protejate în orice moment împotriva accesului neautorizat, prelucrării sau divulgării ilegale, precum și împotriva pierderii, falsificării sau distrugerii. Aceasta se aplică indiferent dacă datele sunt procesate electronic sau sub formă de hârtie. Înainte de a introduce noi proceduri de prelucrare a datelor, în special sisteme informatice noi, trebuie definite și puse în aplicare măsuri tehnice și organizatorice pentru protejarea datelor cu caracter personal. Aceste măsuri trebuie să se bazeze pe stadiul tehnicii, riscurile care decurg din procesare și cerințele de protecție a datelor. Departamentul responsabil poate, în special, să consulte responsabilul cu protecția datelor. Măsurile tehnice și organizaționale pentru protejarea datelor cu caracter personal fac parte din managementul securității informațiilor și trebuie adaptate continuu la evoluțiile tehnice și la schimbările organizaționale.

11. Controlul protecției datelor

Respectarea liniilor directoare privind protecția datelor și a legilor aplicabile privind protecția datelor trebuie verificate în mod regulat prin audituri privind protecția datelor și alte controale. Implementarea este responsabilitatea responsabilului cu protecția datelor și a altor domenii corporative cu drepturi de audit.

Rezultatele controalelor de protecție a datelor trebuie comunicate responsabilului cu protecția datelor. Managementul trebuie să fie informat cu privire la rezultatele esențiale. Autoritatea de supraveghere competentă în domeniul protecției datelor poate, de asemenea, să efectueze propriile controale ale respectării dispozițiilor din această orientare în sfera competențelor la care are dreptul în temeiul legislației de stat.

12. Incidente privind protecția datelor

Fiecare angajat ar trebui să raporteze imediat cazurilor de încălcare a prezentului ghid de protecție a datelor sau a altor reglementări pentru protecția datelor cu caracter personal către responsabilul cu protecția datelor. Managerul responsabil pentru funcție sau unitate este obligat să informeze imediat responsabilul cu protecția datelor cu privire la incidentele de protecție a datelor.

În cazuri de:

 • transfer ilegal de date cu caracter personal către terți,
 • acces ilegal de către terți la date cu caracter personal sau
 • o pierdere de date cu caracter personal

Notificările prevăzute în companie trebuie făcute imediat, astfel încât obligațiile de raportare existente privind incidentele de protecție a datelor să poată fi îndeplinite în conformitate cu legislația națională.

13. Responsabilități și sancțiuni

Conducerea este responsabilă pentru prelucrarea datelor. Prin urmare, este obligat să se asigure că sunt luate în considerare cerințele legale de protecție a datelor și cele cuprinse în ghidul de protecție a datelor (de exemplu, obligații naționale de raportare). Este o sarcină de conducere a managerului să folosească măsuri organizatorice, de personal și tehnice pentru a asigura prelucrarea corectă a datelor, în conformitate cu protecția datelor. Implementarea acestor cerințe este responsabilitatea angajaților responsabili. În cazul controalelor de protecție a datelor de către autorități, responsabilul cu protecția datelor trebuie informat imediat.

Conducerea este obligată să sprijine funcționarul de protecție a datelor în activitatea sa. Cei responsabili de procesele și proiectele de afaceri trebuie să informeze în timp util responsabilul cu protecția datelor cu privire la noile prelucrări de date cu caracter personal. În cazul proiectelor de prelucrare a datelor care pot duce la riscuri speciale pentru drepturile personale ale celor afectați, responsabilul cu protecția datelor trebuie implicat înainte de începerea procesării. Aceasta se aplică în special datelor cu caracter personal deosebit de sensibile. Managerii trebuie să se asigure că angajații lor sunt instruiți în protecția datelor în măsura necesară. Prelucrarea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal sau alte încălcări ale legislației privind protecția datelor sunt, de asemenea, urmărite în multe țări și pot duce la cereri de daune-interese. Încălcările pentru care sunt angajați singuri pot conduce la sancțiuni conform legislației muncii.

14. Responsabilul cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor, ca organism care nu este supus unor instrucțiuni specifice, lucrează la respectarea reglementărilor naționale și internaționale de protecție a datelor. El este responsabil pentru ghidurile de protecție a datelor și monitorizează respectarea acestora. Responsabilul cu protecția datelor a fost numit de conducerea bb-net.

Orice persoană afectată se poate contacta cu ofițerul de protecție a datelor cu sugestii, întrebări, cereri de informații sau reclamații în legătură cu întrebări cu privire la protecția datelor sau securitatea datelor. Cererile și reclamațiile vor fi tratate confidențial la cerere.

În cazul în care responsabilul cu protecția datelor nu poate remedia o reclamație sau poate preveni o încălcare a orientărilor privind protecția datelor, managementul trebuie luat în considerare pentru a remedia încălcarea protecției datelor.

Întrebările de la autoritățile de supraveghere trebuie să fie întotdeauna la cunoștința responsabilului cu protecția datelor. Funcționarul pentru protecția datelor poate fi consultat după cum urmează:

Pohl Consulting Team GmbH
Responsabilul cu protecţia datelor
Mengeringhäuser Strasse 15
34454 Bad Arolsen, Germania
T + 49 5691 8900
E-mail: [e-mail protejat]

1. Scopul și domeniul de aplicare al politicii de confidențialitate

Bb-net media GmbH se angajează să respecte recomandările privind protecția datelor. Menținerea protecției datelor constituie baza unei relații de încredere în afaceri și angajați. Acest lucru merge mână în mână cu respectarea păstrării reputației. Acest ghid creează condiții-cadru pentru prelucrarea datelor și transmiterea acestora în cadrul companiei și către parteneri contractuali externi. Acesta garantează tratarea adecvată a datelor cu caracter personal de către proprietarul respectiv al procesului în cadrul companiei. Politica de confidențialitate se aplică companiei și angajaților săi. Afectează toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal. Regulamentele deviante nu pot fi făcute pur și simplu. O modificare a ghidului privind protecția datelor va avea loc numai în coordonare cu responsabilul cu protecția datelor.

2. Principii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (art. 5 GDPR)

 • Legalitate și transparență:
  Pentru a proteja drepturile personale ale persoanei în cauză, datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod legal, cu bună credință și într-o manieră care să fie înțeleasă pentru persoana în cauză. Părțile afectate trebuie să fie informate cu privire la gestionarea datelor lor personale. În plus, trebuie să fie clar cât de utile sunt datele colectate și modul în care acestea sunt procesate.
 • earmarking:
  Odată cu prelucrarea datelor cu caracter personal, pot fi urmărite doar acele scopuri care au fost definite în mod explicit înainte de colectarea datelor. Scopurile rezultă din instrucțiunile de lucru respective subiacente și trebuie notate de angajat înainte de începerea primei prelucrări.
 • Reducerea datelor:
  Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate în acest scop și limitate la ceea ce este necesar pentru prelucrare. Doar acele date personale trebuie înregistrate și procesate care sunt necesare pentru etapa de lucru. Specificațiile respective pot fi găsite în instrucțiunile de lucru.
 • Precizie:
  Datele personale trebuie să fie corecte și actualizate. Datele incorecte trebuie șterse sau corectate imediat folosind măsuri adecvate.
 • Limită de stocare:
  Datele cu caracter personal trebuie să fie stocate în așa fel încât identificarea persoanelor vizate să fie posibilă doar atât timp cât este necesară pentru durata necesară a scopurilor de prelucrare. O stocare mai lungă este posibilă dacă datele personale sunt protejate prin măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.
 • Integritate și confidențialitate:
  Datele cu caracter personal trebuie să fie tratate confidențial și prelucrate astfel încât să poată fi garantată securitatea adecvată a datelor. Trebuie luate măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele împotriva accesului neautorizat, prelucrarea sau modificarea ilegală și pierderea sau distrugerea accidentală.

3. Legalitatea procesării (art. 6 GDPR)

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal nu poate avea loc decât dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

 • Sunteti de acord cu prelucrarea datelor de catre cei afectati
 • Prelucrarea datelor pentru o relație contractuală
 • Prelucrarea datelor pentru îndeplinirea unei obligații legale
 • Prelucrarea datelor pe baza interesului legitim
 • Prelucrarea datelor pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau a altei persoane fizice
 • Relația de angajare în procesarea datelor în conformitate cu §26 BDSG-nou

4. Transmiterea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi transmise destinatarilor în interiorul și în afara companiei numai dacă una dintre cerințele secțiunii III este îndeplinită. În plus, destinatarul trebuie să fie obligat să utilizeze datele numai în scopurile specificate.

5. Comandarea procesării datelor (art. 28 f. GDPR)

Dacă un contractant este însărcinat cu colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor cu caracter personal de către organismul responsabil (bb-net), aceasta este o prelucrare a datelor pentru comenzi. Aceasta se face pe baza unui contract. Procesorul poate prelucra datele personale numai în instrucțiunile controlorului.

6. Drepturile persoanei vizate (art. 16 ff. GDPR)

Persoana afectată de prelucrarea datelor are diverse drepturi care trebuie protejate. La cererea persoanei în cauză, afirmația acestora trebuie prelucrată imediat de departamentul responsabil.

 • Persoana vizată poate solicita informații despre ce date cu caracter personal sunt procesate în acest scop.
 • Persoana în cauză poate solicita o corectare sau completare a datelor cu caracter personal.
 • Persoana vizată poate solicita ștergerea datelor sale dacă baza pentru prelucrarea datelor nu există sau nu mai există.
 • Persoana vizată poate solicita restricționarea prelucrării dacă exactitatea datelor este contestată sau prelucrarea este ilegală.

7. Incidente privind protecția datelor

Încălcările ghidului de protecție a datelor trebuie raportate managerului respectiv.

În cazul încălcării protecției datelor cu caracter personal, este relevant
Urmați instrucțiunile de lucru. Există o încălcare a securității dacă:

 • datele personale sunt transmise în mod ilegal către terți.
 • datele cu caracter personal sunt distruse sau modificate ilegal.
 • Terții obțin acces ilegal la datele cu caracter personal.

Informații despre punerea în aplicare a cerințelor legale ale
Regulamentul general al UE privind protecția datelor prin bb-net

Aici puteți afla ce face bb-net media GmbH pentru dvs. în ceea ce privește protecția datelor, cum am implementat cerințele noului Regulament general al UE privind protecția datelor și care sunt procesele și documentațiile disponibile pentru dumneavoastră.

1. Cum am implementat cerințele regulamentului UE privind protecția datelor?

bb-net ia foarte în serios tratarea datelor cu caracter personal ale clienților și părților interesate. În cooperare cu un specialist extern în protecția datelor și o firmă de avocatură, toate domeniile legate de datele cu caracter personal din companie și de pe platformele digitale furnizate au fost verificate cu atenție. Pentru toate procesele în care datele sunt stocate sau procesate,
au fost luate măsuri tehnice și organizatorice pentru a le asigura. În cazul transmiterii datelor către terți, toți destinatarii au fost verificați și au fost luate toate măsurile posibile pentru a exclude prelucrarea necorespunzătoare a datelor. Mai jos veți găsi toate informațiile și locația exactă de stocare pentru toate documentele necesare în materie de protecție a datelor din compania noastră.

2. Politica noastră de confidențialitate

Puteți găsi politica noastră de confidențialitate în legătură cu manipularea sau procesarea datelor dvs. personale la Politica de Confidențialitate.

3. Informațiile noastre privind protecția datelor pentru clienții noștri

Informațiile noastre generale despre gestionarea datelor dvs. și a drepturilor dvs. - informații conform articolelor 13, 14 și 21 din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) pot fi găsite în secțiunea noastră Informații privind protecția datelor.

4. Unde pot găsi informații despre prelucrarea datelor pe site-ul bb-net?

Puteți găsi completarea noastră aici Declarație de confidențialitate.

5. Măsurile noastre tehnice și organizatorice pe tema securității datelor

În conformitate cu articolul 32 din GDPR, au fost luate măsuri cuprinzătoare pentru securizarea datelor dvs. în cooperare cu ofițerul nostru extern de protecție a datelor și cu un avocat specializat. Puteți găsi măsurile detaliate în cadrul nostru TOMS citește.

6. Pe ce bază transmitem datele?

Pe baza evaluării activităților noastre de procesare, transmitem datele din următoarele baze:

 • Contract individual, adică comanda contracte de prelucrare a datelor atât ca contractant, fie ca client
 • temei juridic
 • Relații contractuale
 • consimțământ
 • Clauze contractuale standard ale UE

7. Care sunt drepturile dvs.?

Aveți dreptul de a solicita confirmare în orice moment cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și dreptul la informații despre aceste date cu caracter personal. În plus, aveți dreptul de a corecta, șterge și restricționa prelucrarea datelor, precum și dreptul de a vă opune oricând prelucrării datelor cu caracter personal sau de a vă revoca consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor în orice moment sau de a solicita transferul de date. În plus, aveți dreptul de a face plângere la o autoritate de supraveghere în cazul încălcării protecției datelor.

8. Aveți întrebări?

Vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la: [e-mail protejat]

Pentru a proteja drepturile și libertățile persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, este necesar să se ia măsuri tehnice și organizatorice adecvate și să fie îndeplinite cerințele acestei ordonanțe. Pentru a putea dovedi conformitatea cu regulamentul, contractantul definește strategiile interne și ia măsuri care îndeplinesc, în special, principiile protecției datelor prin tehnologie și protecția datelor în mod implicit.

Prin utilizarea sistemului de alarmă de intruziune a sistemelor de securitate (EMA) cu control de acces integrat, sistem de alarmă de incendiu și supraveghere video, limita proprietății trebuie protejată, repulsia intrușilor și evitarea diferențelor de sabotaj, spionaj și inventar.

În acest scop, ușile fixe care duc spre exterior sunt prevăzute cu contacte de deschidere și închidere. În plus, există o supraveghere asemănătoare cu capcana în interior cu detectoare de mișcare pentru anumite zone, pentru a detecta și raporta accesul neautorizat prin ferestre și luminatoare sau prinzând persoane. În toate celelalte faze, înregistrarea depinde doar de mișcare. Imaginile sunt înregistrate doar pe hard disk-urile sistemului video digital atunci când există mișcare în imagine sau de camerele în mișcare.

Sistemul de alarmă de intruziune este activat sau dezactivat prin intermediul unui cititor folosind un transponder. Acest lucru asigură că pot acționa numai persoane autorizate. Inevitabilitatea este garantată și numai în legătură cu blocarea și deschiderea tuturor ușilor exterioare. Inevitabilitatea înseamnă luarea de măsuri pentru combaterea alarmelor false cauzate de o funcționare incorectă. În acest concept, alarma este transmisă către un centru de control cu ​​personalitate permanentă și către smartphone-urile selectate ale oamenilor.

În cazul solicitărilor de la asigurători sau auditori pentru echipamente conform instrucțiunilor conform VdS, LKA sau DIN 0833, este esențială inevitabilitatea și o transmisie de alarmă către un centru de control cu ​​personalitate permanentă. Camerele video fixe din punctele fixe care pot fi vizualizate și controlate prin intermediul rețelei din fabrică sunt utilizate pentru monitorizarea și verificarea zonei exterioare a alarmei. Imaginile video sunt înregistrate în afara programului de lucru. Datorită reglementărilor privind protecția datelor, accesul este protejat numai prin parolă și în conformitate cu specificațiile responsabilului cu protecția datelor. Rețeaua de camere în sine este configurată ca o unitate separată pentru a evita stresul constant pe rețeaua din fabrică.

Măsurile tehnice și organizaționale sunt supuse progresului tehnic și dezvoltării ulterioare. Trebuie luate în considerare stadiul tehnicii, costurile de implementare, tipul, sfera de aplicare și scopurile prelucrării, precum și probabilitatea diferită de apariție și gravitate a riscului pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice în sensul art. 32 GDPR. Modificările semnificative trebuie documentate. În general, acestea sunt măsuri de securitate a datelor și pentru a asigura un nivel de protecție adecvat riscului în ceea ce privește confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența sistemelor, care sunt adecvate în funcție de tipul de date cu caracter personal sau categoriile de date care trebuie protejate. Pentru a satisface cerințele legale, clientul pune în aplicare acest acord în zona sa de influență după cum urmează:

1. Confidențialitate (art. 32 alin. 1 lit. b GDPR)

1.1 Control acces

Să nu ofere acces fizic neautorizat la sistemele de procesare a datelor, cum ar fi camere server, cabluri de rețea sau săli de lucru în care sunt amplasate calculatoarele stațiilor de lucru. Antreprenorul trebuie să se asigure că nu poate fi obținută nici o intrare, o perspectivă și nici un acces posibil.

Antreprenorul a luat următoarele măsuri:

 • Managementul cheii cu documentația alocării cheilor
 • Sistem de alarmă antiefracție conform standardului VDS
 • Vizitator și control personal
 • Supravegherea video a sediilor companiei
 • Securitatea ușii camerei serverului cu control electronic de acces
 • Camera de server fără ferestre

1.2 Control acces

Pe lângă controlul accesului, sistemele de prelucrare a datelor trebuie împiedicate să fie utilizate de persoane neautorizate. Accesul la sistemele cu care sunt prelucrate datele personale trebuie asigurat prin intermediul identificării utilizatorului.

Antreprenorul a luat următoarele măsuri:

 • Autentificare personală a utilizatorului cu concept de autorizare la conectarea la rețeaua companiei
 • Procedura cu parolă și controlul procedurii
 • Soluție adecvată de protecție antivirus cu actualizări actuale pe server și clienți
 • Sistem de firewall redundant bazat pe hardware
 • Blocarea automată a clientului după o perioadă de timp fără activitate utilizatorului
 • Sistem digital pentru toate parolele și criptarea
 • Căile de transmisie criptate sunt securizate folosind VPN
 • Hard discurile dispozitivelor mobile, cum ar fi notebook-urile și tabletele sunt criptate
 • Toate sistemele de stații de lucru, fixe sau mobile, sunt prevăzute cu o parolă BIOS
 • Acorduri privind utilizarea în siguranță a dispozitivelor mobile și a birourilor de acasă

 

1.3. Controlul accesului

Persoanele autorizate au acces numai pe baza datelor care fac obiectul autorizației de acces, astfel încât nu este posibilă citirea, copierea, schimbarea sau eliminarea datelor personale neautorizate.

Antreprenorul a luat următoarele măsuri:

 • Autentificare personală a utilizatorului cu concept de autorizare și drepturi de utilizator dedicate
 • Identificare și parolă politică
 • Restricție de acces la nivel IP și acces la distanță folosind o VPN criptată
 • Jurnal de nivel de aplicație
 • Interzicerea utilizării private a clienților și a dispozitivelor mobile proprii
 • Suporturile de date folosite sunt șterse înainte de a fi utilizate din nou
 • Dispozitivele cu funcție de cartelă SIM sunt securizate cu un cod PIN
 • Hard discurile dispozitivelor mobile, cum ar fi notebook-urile și tabletele sunt criptate
 • Fișierele vechi și vechile purtătoare de date sunt distruse cu tocatoare sau pumnuri certificate
 • Conexiunile USB sunt blocate pe toate sistemele stațiilor de lucru

1.4 Cerință de separare

Datele colectate în scopuri diferite trebuie prelucrate separat. Separarea trebuie realizată astfel încât să nu poată fi amestecată cu date de la alți clienți sau accesată de terți neautorizați.

Antreprenorul a luat următoarele măsuri:

 • Baze de date și sisteme de procesare separate
 • Sisteme de producție și testare separate
 • Conceptul de autorizare de acces
 • Separarea clienților în produsele software utilizate

2. Integritate (art. 32 alin. 1 lit. b GDPR)

2.1. Controlul transferurilor

Trebuie să se asigure că nu este posibilă citirea, copierea, schimbarea sau eliminarea neautorizată în timpul transmiterii electronice sau în timpul transportului și stocării pe operatorii de date externi. Trebuie să fie posibil să verificați și să determinați în ce puncte este prevăzut un transfer de date cu caracter personal de către facilitatea de transfer de date.

Antreprenorul a luat următoarele măsuri:

 • Transmiterea prin e-mail criptată a datelor cu caracter personal în e-mailuri
 • LAN wireless securizat (WLAN)
 • Căile de transmisie criptate sunt securizate folosind VPN
 • Criptarea operatorilor de date în timpul transportului
 • Soluție adecvată de protecție antivirus cu actualizări actuale pe server și clienți
 • Sistem de firewall redundant bazat pe hardware
 • Obligația tuturor angajaților de a respecta cerințele de protecție a datelor în conformitate cu articolul 5 GDPR

2.2. Control de intrare

Permite o determinare ulterioară a informațiilor personale și a celor care au fost introduse, schimbate sau eliminate în sistemele de procesare a datelor, cu un sistem de înregistrare.

Antreprenorul a luat următoarele măsuri:

 • Gestionarea documentelor cu revizuire și istoric
 • Facilități de înregistrare pentru introducere, schimbare și ștergere
 • Drepturile de acces sunt limitate
 • Grup restricționat de oameni pentru a schimba software-ul bbCore la nivel de companie

3. Disponibilitate și rezistență (Art. 32 Alin. 1 lit. b GDPR)

3.1. Controlul disponibilității

Trebuie să fie instituită o protecție adecvată împotriva pierderilor accidentale, voinice sau imprevizibile de date cu caracter personal.

Antreprenorul a luat următoarele măsuri:

 • Conceptul de backup cu date obișnuite
 • Manual de urgență cu planuri de urgență disponibile
 • Backup de date în secțiunea separată de incendiu
 • Suport de rezervă criptat
 • Stocarea operatorilor de date cu copii de rezervă în afara companiei
 • Alimentare neîntreruptă (UPS)
 • Sistem de alarmă antiefracție conform standardului VDS
 • Sisteme adecvate de stingere a incendiilor în camera serverului și în spațiile companiei
 • Verificare electronică regulată în conformitate cu DGUV3 a tuturor sistemelor electronice
 • Siguranțe separate ale circuitului electronic

4. Procedura de revizuire, evaluare și evaluare periodică (art. 32 alin. 1 lit. GDPR; Art. 25 alin. 1 GDPR)

4.1. Controlul comenzii

Garantii ca datele cu caracter personal care sunt procesate in comanda pot fi procesate numai in conformitate cu instructiunile clientului. De îndată ce subcontractanții sunt folosiți de contractant, ei sunt obligați să respecte instrucțiunile și să respecte protecția datelor în același mod.

Antreprenorul a luat următoarele măsuri:

 • Contract scris pentru prelucrarea datelor comenzii cu contractantul
 • Revizuirea și selectarea contractantului, în special pentru securitatea datelor
 • Obligația tuturor angajaților de a respecta cerințele de protecție a datelor în conformitate cu articolul 5 GDPR
 • Examinarea contractantului dacă a fost desemnat un agent de protecție a datelor
 • Drepturi în curs de revizuire și control în ceea ce privește contractantul

NOI RĂSPUNS ÎNTREBAREA TA


  Derulaţi în sus